Парламентарни въпроси
PDF 48kWORD 10k
10 декември 2019 г.
O-000046/2019
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
от името на групата PPE
 Относно: Стратегията на ЕС за хората с увреждания след 2020 г.

Според оценки на Комисията около 100 – 120 милиона души, живеещи в ЕС, имат увреждане, а според настоящите демографски тенденции броят на хората с увреждания се увеличава. Като се има предвид, че срокът на действие на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г. изтича, бихме желали да попитаме Комисията:

Има ли актуализирани данни за броя на хората с увреждания в Европа и разбивка на данните по държави членки? Колко хора с увреждания в момента живеят в ЕС и има ли разбивка на данните по пол? Ако няма такива данни, кога се предвижда да има ясни прогнози за периода 2020 – 2030 г.?

Може ли Комисията да се ангажира да се освободи от финансирането на институции и да избере вместо това социални услуги за хората с увреждания?

Какви финансови и човешки ресурси и механизми ще въведе Комисията, за да гарантира цялостното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и интегрирането на правата на хората с увреждания във всички съответни политики на ЕС? По какъв начин Комисията ще наблюдава това изпълнение?

Какви конкретни действия ще предприеме отговорният член на Комисията, за да гарантира прилагането на Европейския акт за достъпността, за което тя се е ангажирала в своите писмени отговори до Парламента?

Какви приоритетни области ще бъдат обхванати от бъдещата европейска стратегия за хората с увреждания, какви ще бъдат основните конкретни законодателни инициативи и как планира Комисията да определи измерими цели за тях?

Как разглежда Комисията ролята на сътрудничеството с частния сектор за ефективното постигане на целите на новата стратегия? Какви стимули ще има за насърчаването му?

По какъв начин Комисията ще гарантира възможността за упражняване на правото на лична помощ за хората с увреждания в целия Съюз?

По какъв начин Комисията ще гарантира, че новите технологии и начини на работа създават нови възможности за приобщаване на хората с увреждания на пазара на труда?

Какви са стратегиите на Комисията за подобряване на достъпността и приобщаващия характер на образованието за всички, например чрез насърчаване на използването на изкуствен интелект и други достъпни, включително финансово, технологии?

Внесен: 10/12/2019

Краен срок: 11/03/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 11 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност