Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 39kWORD 10k
9 Eanáir 2020
O-000003/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
thar ceann Ghrúpa PPE
 Ábhar: Gnóthais bheaga agus mheánmhéide agus rialachán níos fearr

Tá an Coimisiún nua tiomanta do na hualaí riaracháin atá ar ghnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna) a laghdú agus don phrionsabal ‘ceann amháin isteach, ceann amháin amach’ a chur i bhfeidhm.

Conas a dhéanfaidh an Coimisiún costais chur chun feidhme reachtaíocht an Aontais a thomhas, idir ex-ante agus ex-post, chun ualaí agus costais mhaorlathacha a laghdú go héifeachtach, agus caighdeáin chomhshaoil, saothair agus shóisialta á gcosaint ag an am céanna?

Is díol sásaimh dúinn gur glacadh leis an togra seanbhunaithe ón bParlaimint maidir le ról lárnach feidhmiúcháin a chruthú do FBManna laistigh den Choimisiún. Cá bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún an toscaire FBM fógartha a lonnú chun maoirseacht a dhéanamh ar na hArd-Stiúrthóireachtaí agus na seirbhísí ábhartha go léir?

I bhfianaise na n-easnamh atá ann faoi láthair, cad iad na feabhsuithe ar an Tástáil FBM atá beartaithe ag an gCoimisiún chun an scagaire FBM a bhunú? An mbeidh measúnuithe tionchair éigeantacha agus neamhspleácha mar thoradh ar na feabhsuithe sin? Agus measúnuithe tionchair críochnúla á ndéanamh aige ar an reachtaíocht atá le teacht, lena n-áirítear an reachtaíocht maidir leis an Margadh Glas Eorpach, an ndéanfaidh an Coimisiún measúnú ar an tionchar sonrach a bheidh ar FBManna agus conas a bhainfidh sé sin leis an straitéis FBM?

Conas a neartóidh an Coimisiún an Bord um Ghrinnscrúdú Rialála atá ann cheana, ar a bhfuil triúr saineolaí neamhspleácha faoi láthair, agus comhlacht fíor-neamhspleách a cruthú a bheidh acmhainní leordhóthanacha aige?

Cad iad na bearta atá beartaithe ag an gCoimisiún a ghlacadh i gcásanna ina rachaidh bearta cur chun feidhme náisiúnta, réigiúnacha nó áitiúla thar a bhfuil riachtanach de réir reachtaíocht AE, ar bearta iad as a dtiocfaidh barraíocht rialacha a d’fhéadfadh difear díréireach a dhéanamh do FBManna?

Curtha síos: 09/01/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 10/04/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 10 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais