Parlamentné otázky
PDF 43kWORD 10k
9. januára 2020
O-000003/2020
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
 Vec: Malé a stredné podniky a lepšia regulácia

Nová Komisia sa zaviazala znížiť administratívnu záťaž malých a stredných podnikov (MSP) a uplatňovať zásadu „jeden za jeden“.

Ako Komisia zmeria náklady na vykonávanie právnych predpisov EÚ ex ante aj ex post, aby dokázala účinne znížiť byrokratickú záťaž a náklady, a pritom zaručila environmentálne, pracovné a sociálne normy?

Vítame prijatie dlhodobo predkladaného návrhu Parlamentu, aby sa v rámci Komisie vytvorila centrálna výkonná funkcia pre MSP. Kde Komisia zamýšľa umiestniť ohláseného vyslanca pre MSP, aby mohol dohliadať na všetky príslušné GR a útvary?

Berúc do úvahy súčasné nedostatky, ako Komisia plánuje zlepšiť existujúci test MSP s cieľom vytvoriť filter MSP? Prinesú tieto zlepšenia povinné a nezávislé posúdenia vplyvu? Bude Komisia pri uskutočňovaní dôkladného posúdenia vplyvu pripravovaných právnych predpisov vrátane európskeho ekologického dohovoru posudzovať aj ich konkrétny vplyv na MSP, a ako to bude súvisieť so stratégiou pre MSP?

Ako Komisia posilní existujúci výbor pre kontrolu regulácie, ktorý v súčasnosti tvoria traja nezávislí experti, a vytvorí skutočne nezávislý kontrolný orgán s dostatočnými zdrojmi?

Aké opatrenia plánuje Komisia prijať v prípadoch, keď vnútroštátne, regionálne alebo miestne vykonávacie opatrenia idú nad rámec požiadaviek stanovených v právnych predpisoch EÚ, čo vedie k nadbytočným predpisom, ktoré môžu mať neúmerne veľký vplyv na MSP?

Predložené: 09/01/2020

Termín na zodpovedanie: 10/04/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 10. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia