Парламентарни въпроси
PDF 53kWORD 10k
9 януари 2020 г.
O-000004/2020
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
от името на групата PPE
 Относно: Стратегия на ЕС за мобилността и транспорта: необходими мерки до 2030 г. и след това

ЕС трябва да намали емисиите на CO₂ от всички сектори, включително транспорта. В същото време генерирането на повече транспортни дейности прави ЕС по-богат и по-проспериращ. Освен това транспортът на достъпни цени е предпоставка за свободното движение на хора и стоки, което трябва да осигурим. Свободата на движение и правото на безопасен, ефикасен и устойчив транспорт са от основно значение и ЕС трябва да ги гарантира. Транспортът и мобилността са живителната сила на икономиката на ЕС и затова намаляването на емисиите на CO₂ трябва да бъде постигнато без отрицателно въздействие върху доброто им функциониране. Това ще изисква интелигентна стратегия за мобилност, съсредоточена върху конкурентоспособността, устойчивостта, икономическата стабилност и околната среда.

Тази стратегия трябва да определи действията, необходими веднага за постигане на целите на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г., но също и да предложи мерки и процеси за периода след 2030 г. въз основа на точни оценки на настоящата реалност и на ежедневните нужди на нашето общество. Във връзка с това:

Възнамерява ли Комисията да подготви всеобхватна стратегия за мобилността и транспорта, включваща мерки не само в краткосрочен/средносрочен план, но и в дългосрочен план?

Комисията ще определи ли ясно финансирането, необходимо за трансформацията на транспортния сектор в неутрален по отношение на въглеродните емисии?

Ще подготви ли Комисията всеобхватна стратегия, която да обединява промишлените, технологичните и научноизследователските политики и политиките за развитие, както и социалните съображения?

Внесен: 09/01/2020

Краен срок: 10/04/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 10 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност