Парламентарни въпроси
PDF 45kWORD 10k
20 януари 2020 г.
O-000005/2020
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Norbert Lins
от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 Относно: Актуализирана стратегия за биоикономика - устойчива биоикономика за Европа

На 29 ноември 2019 г. Съветът прие заключения относно актуализираната стратегия за биоикономика - „Устойчива биоикономика за Европа: укрепване на връзката между икономиката, обществото и околната среда“, която се основава на съобщението на Комисията от 11 октомври 2018 г.

Съветът призна, че една от деветте цели на предложението за общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2021—2027 г. е насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство, като подчерта, че биоикономиката може да даде значителен принос за тази цел, като се има предвид капацитетът ѝ за създаване на икономическа стойност и просперитет и фактът, че селското и горското стопанство са сред основните доставчици на сухоземна биомаса; Освен това Съветът изтъкна, че устойчивата европейска биоикономика следва да бъде един от главните елементи при прилагането на Европейския зелен пакт;

Парламентът счита, че селското стопанство, тъй като е стратегически сектор, има голям потенциал за насърчаване на устойчивата биоикономика в държавите членки чрез редица инструменти, предвидени в ОСП, особено в областта на развитието на селските райони, което допринася за диверсификацията на дейностите и осигуряването на достойни условия на живот и труд и достойни икономически условия. За да се постигне това е необходимо Комисията да осигури съгласуваност на политиките между биоикономиката и другите политики, включително ОСП.

По какъв начин Комисията ще насърчава устойчивата биоикономика в селското и горското стопанство и как възнамерява да гарантира съгласуваност на политиките между биоикономиката и ОСП?

По какъв начин Комисията ще вземе предвид всички социални и икономически последици от прехода към неутрална по отношение на климата икономика в селските райони?

По какъв начин Комисията ще включи посланието на посочените по-горе заключения на Съвета в следващата работна програма на Комисията, по-специално в Европейския зелен пакт?

Внесен: 20/01/2020

Краен срок: 21/04/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 22 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност