Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 38kWORD 10k
20 Eanáir 2020
O-000005/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Norbert Lins
thar ceann an Choiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 Ábhar: Straitéis Bhithgheilleagair Nuashonraithe – Bithgheilleagar inbhuanaithe don Eoraip

An 29 Samhain 2019, ghlac an Chomhairle conclúidí maidir leis an Straitéis Bhithgheilleagair Nuashonraithe, ‘Bithgheilleagar inbhuanaithe don Eoraip: an nasc idir an geilleagar, an tsochaí agus an comhshaol a neartú’, atá bunaithe ar theachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Deireadh Fómhair 2018.

D’aithin an Chomhairle go bhfuil cur chun cinn na fostaíochta, an fháis, an chuimsithe shóisialta agus na forbartha áitiúla i gceantair thuaithe, lena n-áirítear an bithgheilleagar agus an fhoraoiseacht inbhuanaithe, ar cheann de na naoi gcuspóir atá ag an togra maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta (CBT) do na blianta 2021 go 2027, agus chuir sí i dtreis gur féidir leis an mbithgheilleagar rannchuidiú go suntasach leis an gcuspóir sin, i bhfianaise a chumais luach eacnamaíoch agus rathúnas a chruthú, agus an talmhaíocht agus an fhoraoiseacht a bheith i measc na bpríomhsholáthróirí bithmhaise talamhbhunaithe á chur san áireamh. Thairis sin, chuir an Chomhairle i bhfios go láidir gur cheart go mbeadh bithgheilleagar Eorpach inbhuanaithe ar cheann de na príomhghnéithe le haghaidh an Comhaontú Glas don Eoraip a chur chun feidhme.

Measann an Pharlaimint go bhfuil acmhainneacht láidir ag an talmhaíocht, ós earnáil straitéiseach í, bithgheilleagar inbhuanaithe a chur chun cinn sna Ballstáit trí roinnt ionstraimí dá bhforáiltear i CBT, go háirithe i réimse na forbartha tuaithe, lena rannchuidítear le héagsúlú gníomhaíochtaí agus lena soláthraítear dálaí cuibhiúla maireachtála, oibre agus eacnamaíocha. Chun é sin a bhaint amach, is gá don Choimisiún comhtháthú beartais a dhaingniú idir an bithgheilleagar agus beartais eile, lena n-áirítear CBT.

Conas a chuirfidh an Coimisiún bithgheilleagar inbhuanaithe chun cinn sa talmhaíocht agus san fhoraoiseacht, agus cén chaoi a bhfuil sé i gceist aige comhtháthú beartais a áirithiú idir an bithgheilleagar agus CBT?

Conas a chuirfidh an Coimisiún san áireamh aon éifeachtaí sóisialta agus eacnamaíocha ar cheantair thuaithe a bheidh ag an aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de?

Conas a dhéanfaidh an Coimisiún teachtaireacht na gconclúidí thuasluaite ón gComhairle a ionchorprú sa chéad chlár oibre eile de chuid an Choimisiúin, go sonrach sa Chomhaontú Glas don Eoraip ?

Curtha síos: 20/01/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 21/04/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 22 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais