Parlamentiniai klausimai
PDF 41kWORD 10k
2020 m. sausio 20 d.
O-000005/2020
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Norbert Lins
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu
 Tema: Atnaujinta bioekonomikos strategija: tvari Europos bioekonomika

2019 m. lapkričio 29 d. Taryba priėmė išvadas dėl atnaujintos bioekonomikos strategijos „Tvari Europos bioekonomika. Ekonomikos, visuomenės ir aplinkos sąsajų stiprinimas“, kurios grindžiamos 2018 m. spalio 11 d. Komisijos komunikatu.

Taryba atkreipė dėmesį į tai, jog užimtumo, augimo, socialinės įtraukties ir vietos vystymosi skatinimas kaimo vietovėse, įskaitant bioekonomiką ir tvarią miškininkystę, yra vienas iš devynių pasiūlymo dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 2021–2027 m. tikslų, ir pabrėžė, jog bioekonomika gali svariai prisidėti siekiant šio tikslo, turint galvoje jos pajėgumą kurti ekonominę vertę ir gerovę bei atsižvelgiant į tai, kad žemės ūkis ir miškininkystė yra vieni pagrindinių sausumos biomasės šaltinių. Taryba taip pat pabrėžė, kad tvari Europos bioekonomika turėtų būti vienas svarbiausių komponentų įgyvendinant Europos žaliąjį kursą.

Parlamento įsitikinimu, žemės ūkis, kaip strateginis sektorius, turi didelį potencialą skatinti tvarią bioekonomiką valstybėse narėse įvairiomis pagal BŽŪP numatytomis priemonėmis, ypač kaimo plėtros srityje, ir prisidėti prie veiklos įvairinimo bei užtikrinti deramą pragyvenimą, darbą bei ekonomines sąlygas. Norint tai pasiekti, Komisija turi užtikrinti bioekonomikos ir kitų sričių politikos, įskaitant BŽŪP, suderinamumą.

Kaip Komisija ketina skatinti tvarią bioekonomiką žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose bei užtikrinti bioekonomikos ir BŽŪP suderinamumą?

Kaip Komisija ketina atsižvelgti į perėjimo prie neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos socialinį ir ekonominį poveikį kaimo vietovėse?

Kaip Komisija ketina žinią, perduodamą minėtosiomis Tarybos išvadomis, įtraukti į kitą Komisijos darbo programą ir, kalbant konkrečiau, į Europos žaliąjį kursą?

Pateikta: 20/01/2020

Atsakyti iki: 21/04/2020

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2020 m. sausio 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika