Parlamentsfrågor
PDF 38kWORD 10k
20 januari 2020
O-000005/2020
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Norbert Lins
för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 Angående: Uppdaterad bioekonomistrategi – en hållbar bioekonomi för Europa

Den 29 november 2019 antog rådet slutsatser om den uppdaterade bioekonomistrategin ”En hållbar bioekonomi för Europa: En starkare koppling mellan ekonomin, samhället och miljön”, som bygger på ett meddelande från kommissionen av den 11 oktober 2018.

Rådet konstaterade att främjandet av sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomi och ett hållbart skogsbruk, är ett av de nio målen i förslaget till gemensam jordbrukspolitik för perioden 2021–2027, samt betonade att bioekonomin har potential att i betydande grad bidra till detta mål, med tanke på dess förmåga att skapa ekonomiskt värde och välstånd och med beaktande av att jord- och skogsbruk hör till de främsta leverantörerna av landbaserad biomassa. Dessutom framhöll rådet att en hållbar europeisk bioekonomi bör vara en av de viktigaste byggstenarna i genomförandet av den europeiska gröna given,

Parlamentet anser att jordbruket, som är en strategisk sektor, har potential att i hög grad främja en hållbar bioekonomi i medlemsstaterna genom flera instrument inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt på området för landsbygdsutveckling genom att bidra till en diversifiering av verksamheten och tillhandahålla anständiga levnads- och arbetsvillkor och ekonomiska villkor. Kommissionen måste i detta syfte se till att det råder konsekvens mellan bioekonomipolitiken och andra politikområden, bland annat den gemensamma jordbrukspolitiken.

Hur kommer kommissionen att främja en hållbar bioekonomi inom jord- och skogsbruket, och hur avser den att säkerställa att det råder konsekvens mellan bioekonomipolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken?

Hur kommer kommissionen att ta hänsyn till eventuella sociala och ekonomiska konsekvenser för landsbygdsområden som en följd av övergången till en klimatneutral ekonomi?

Hur kommer kommissionen att införliva budskapet i rådets ovannämnda slutsatser i kommissionens nästa arbetsprogram, framför allt i den europeiska gröna given?

Ingiven: 20/01/2020

Sista svarsdag: 21/04/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 22 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy