Parlamentin kysymys - O-000006/2020Parlamentin kysymys
O-000006/2020

EU:n painopisteet YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 64. istuntoa varten

Suullisesti vastattava kysymys O-000006/2020
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Evelyn Regner
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Menettely : 2019/2967(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000006/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000006/2020 (B9-0005/2020)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan valtuuskunta osallistuu 16.–18. maaliskuuta 2020 YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (UN CSW64) 64. istuntoon. Istunnossa keskitytään tarkastelemaan ja arvioimaan Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman täytäntöönpanoa, yleiskokouksen 23. erityisistunnon tuloksia sekä kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n kattavaa toteutumista. Istuntoon osallistuvien hallitusten on määrä hyväksyä poliittinen julistus Pekingin toimintaohjelman 25-vuotispäivän juhlistamiseksi. Vaikka toimintaohjelman hyväksymisestä on kulunut jo 25 vuotta, naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo eivät edelleenkään toteudu täysimääräisesti. Naiset kohtaavat Euroopassa ja muualla maailmassa yhä

– taloudellista eriarvoisuutta, kuten työmarkkinoiden eriytyminen sukupuolen mukaan, köyhemmistä lähtökohdista tulevien naisten heikommat mahdollisuudet osallistua työmarkkinoille sekä sukupuolten väliset palkka- ja eläke-erot;

– väkivaltaa (myös fyysistä, henkistä, seksuaalista ja taloudellista väkivaltaa ja pakottamista);

– oikeuksiensa heikentämistä (myös seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevat oikeudet) ja sitkeitä stereotypioita;

– puutteita edustuksessa päätöksenteossa.

Nyt tarvitaan uutta sitoutumista, joka on aiempaa kunnianhimoisempaa ja vastuullisempaa ja jonka tukena on huomattavat resurssit.

Voiko neuvosto kertoa tarkemmin, mitä näkökohtia Euroopan unioni aikoo pääasiassa tuoda esille YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 64. istunnossa antamissaan julkilausumissa ja miten parlamentin ensisijaiset tavoitteet otetaan niissä huomioon? Miten neuvosto aikoo varmistaa, että EU:n lähestymistapa on tehokas ja koordinoitu ja että poliittinen julistus sisältää kunnianhimoisen ja vahvan sitoutumisen? Mitä erityisiä toimia se aikoo sisällyttää julistukseen sen varmistamiseksi, että tasa-arvokysymyksessä edistytään aidosti nykyisen puheenjohtajavaltion asettamien painopisteiden mukaisesti, kuten naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla?

Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä varmistaakseen, että EU ja jäsenvaltiot vauhdittavat Pekingin toimintaohjelman ja sen 25-vuotistilaisuuden poliittisen julistuksen täytäntöönpanoa koskevien sitoumusten lunastamista sisällyttämällä tasa-arvotavoitteita tuleviin asiaan liittyviin EU:n strategioihin ja toimintapoliittisiin prosesseihin, talous- ja finanssipolitiikan prosessit mukaan luettuina? Erityisesti mitä uusia toimenpiteitä neuvosto aikoo toteuttaa sukupuolinäkökulman sisällyttämiseksi kaikkiin EU:n politiikkoihin ja ohjelmiin?

Miten se aikoo tiivistää yhteistyötään kansalaisyhteiskunnan ja eritoten naisjärjestöjen kanssa, jotta voidaan saavuttaa Pekingin toimintaohjelman tavoitteet ja valmistella EU:n kanta 64. istuntoa varten?

Jätetty: 22/01/2020

Määräaika: 23/04/2020

Päivitetty viimeksi: 24. tammikuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö