Parlamentarno pitanje - O-000006/2020Parlamentarno pitanje
O-000006/2020

Prioriteti EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena

Pitanje za usmeni odgovor O-000006/2020
upućeno Vijeću
Članak 136. Poslovnika
Evelyn Regner
u ime Odbora za prava žena i jednakost spolova

Postupak : 2019/2967(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000006/2020
Podneseni tekstovi :
O-000006/2020 (B9-0005/2020)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Izaslanstvo Odbora Parlamenta za prava žena i jednakost spolova prisustvovat će 64. sjednici Komisije UN-a o statusu žena od 16. do 18. ožujka 2020. Na 64. sjednici Komisije UN-a o statusu žena naglasak će biti na preispitivanju i ocjenjivanju provedbe Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje, ishodima 23. posebnog zasjedanja Opće skupštine i potpunoj realizaciji Programa za održivi razvoj do 2030. Vlade bi na toj sjednici trebale usvojiti političku deklaraciju kojom će se obilježiti 25. obljetnica Platforme za djelovanje. Dvadeset i pet godina nakon usvajanja Platforme za djelovanje još uvijek nije došlo do potpunog ostvarenja prava žena i rodne jednakosti. Žene u Europi i širom svijeta i dalje su suočene s:

– ekonomskim nejednakostima, uključujući rodnu segregaciju na tržištima rada, nedostatno sudjelovanje žena iz siromašnijih sredina na tržištu rada te razlike u plaćama i mirovinama žena i muškaraca

– nasiljem (koje obuhvaća fizičko, emocionalno, seksualno i ekonomsko nasilje te kontrolirajuće ponašanje)

– napadima na svoja prava (uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje i prava) i duboko ukorijenjenim stereotipima

– nedostatkom zastupljenosti pri donošenju odluka.

Sada je potrebno obnoviti preuzetu obvezu s više ambicije, više odgovornosti i s izdašnim sredstvima.

Može li Vijeće pobliže predstaviti glavne točke koje će biti uvrštene u izjave Europske unije na 64. sjednici Komisije UN-a o statusu žena i način na koji će se integrirati prioriteti Parlamenta? Na koji će način zajamčiti da EU primjenjuje snažan i koordiniran pristup te da politička deklaracija odražava ambicioznu i čvrstu predanost? Koje će konkretne mjere uvrstiti kako bi se osigurao stvaran napredak prema rodnoj jednakosti na temelju prioriteta trenutačnog predsjedanja, koji obuhvaćaju osnaživanje žena u društvu i na tržištu rada?

Koje će korake poduzeti kako bi se osiguralo da EU i njegove države članice ubrzaju svoj rad na provedbi Platforme za djelovanje i Političke deklaracije „Peking+25” uključivanjem ciljeva u pogledu rodne jednakosti u relevantne buduće strategije i političke procese EU-a, uključujući ekonomske i proračunske politike? Konkretno, koji će se novi koraci poduzeti kako bi se rodna perspektiva uključila u sve politike i programe EU-a?

Na koji će način ojačati suradnju s civilnim društvom, a osobito s organizacijama žena, kako bi se postigli ciljevi Platforme za djelovanje i pripremilo stajalište EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena?

Podneseno: 22/01/2020

Rok za odgovor: 23/04/2020

Posljednje ažuriranje: 24. siječnja 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti