Parlamento klausimas - O-000006/2020Parlamento klausimas
O-000006/2020

  ES prioritetai JT Moterų padėties komisijos 64-ojoje sesijoje

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000006/2020
  Tarybai
  Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
  Evelyn Regner
  Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

  Procedūra : 2019/2967(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-000006/2020
  Pateikti tekstai :
  O-000006/2020 (B9-0005/2020)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  2020 m. kovo 16–18 d. Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto delegacija dalyvaus 64-ojoje JT Moterų padėties komisijos sesijoje (JT Moterų padėties komisijos 64-oji sesija). Šioje sesijoje daug dėmesio bus skiriama Pekino deklaracijos ir veiksmų platformos įgyvendinimo apžvalgai ir vertinimui, Generalinės Asamblėjos 23-iosios specialiosios sesijos rezultatams ir visapusiškam Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimui. JT Moterų padėties komisijos 64-oji sesijoje dalyvaujančių valstybių vyriausybės yra pasirengusios priimti Politinę deklaraciją Pekino veiksmų platformos 25-mečiui pažymėti. Praėjus 25 metams nuo Pekino veiksmų platformos priėmimo moterų teisės ir lyčių lygybė vis dar nėra visiškai įgyvendintos. Moterys Europoje ir pasaulyje vis dar patiria:

  – ekonominę nelygybę, įskaitant lyčių segregaciją darbo rinkose, nepakankamą neturtingesnių visuomenės sluoksnių moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir vyrų bei moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumus;

  – smurtą (įskaitant fizinį, emocinį, seksualinį, ekonominį smurtą ir prievartą);

  –priešišką reakciją į moterų teises (įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises) ir susiduria su stereotipais;

  – lygių atstovavimo galimybių priimant sprendimus stoka.

  Atėjo laikas atnaujinti įsipareigojimą ir užsibrėžti platesnio užmojo tikslus, užtikrinti geresnę atskaitomybę ir tinkamus išteklius.

  Ar Taryba gali smulkiau paaiškinti pagrindinius punktus, kurie turėtų būti įtraukti į Europos Sąjungos pareiškimus JT Moterų padėties komisijos 64-oje sesijoje, ir kaip bus atsižvelgta į Parlamento prioritetus? Kaip ji užtikrins, kad ES laikytųsi tvirto koordinuoto požiūrio ir kad Politinėje deklaracijoje būtų numatyti plataus užmojo tvirti įsipareigojimai? Kokias konkrečias priemones Taryba žada įtraukti, kad būtų užtikrinta reali pažanga lyčių lygybės srityje, atsižvelgiant į pirmininkaujančios valstybės narės prioritetus, kurie apima galių suteikimą moterims visuomenėje ir darbo rinkoje?

  Kokių veiksmų Taryba žada imtis siekdama užtikrinti, kad ES ir jos valstybės narės sustiprintų savo įsipareigojimą įgyvendinti Pekino veiksmų platformą ir Pekino + 25 politinę deklaraciją ir įtrauktų lyčių lygybės tikslus į atitinkamas būsimas ES strategijas ir politikos procesus, įskaitant ekonomikos ir biudžeto politiką? Konkrečiai, kokių naujų veiksmų bus imtasi siekiant integruoti lyčių aspektą į visas ES politikos sritis ir programas?

  Kaip ji toliau bendradarbiaus su pilietine visuomene, visų pirma moterų organizacijomis, kad būtų pasiekti Pekino veiksmų platformos tikslai ir parengta ES pozicija JT Moterų padėties komisijos 64-oje sesijoje?

  Pateikta: 22/01/2020

  Atsakyti iki: 23/04/2020

  Atnaujinta: 2020 m. sausio 24 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika