Parlamenta jautājums - O-000006/2020Parlamenta jautājums
O-000006/2020

  ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā (UN CSW64)

  Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000006/2020
  Padomei
  Reglamenta 136. pants
  Evelyn Regner
  Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

  Procedūra : 2019/2967(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-000006/2020
  Iesniegtie teksti :
  O-000006/2020 (B9-0005/2020)
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  Eiropas Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja apmeklēs ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesiju (UN CSW64) 2020. gada 16.–18. martā. UN CSW64 galvenā uzmanība tiks pievērsta Pekinas deklarācijas un rīcības platformas (BPfA) īstenošanas pārskatīšanai un novērtēšanai, Ģenerālās asamblejas 23. speciālās sesijas rezultātiem un Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam pilnīgai īstenošanai. Valdības, atzīmējot BPfA 25. gadadienu, gatavojas UN CSW64 pieņemt politisko deklarāciju. 25 gadus pēc BPfA pieņemšanas joprojām netiek pilnībā nodrošinātas sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība. Sievietes Eiropā un citur pasaulē joprojām saskaras ar šādām problēmām:

  – ekonomiskā nevienlīdzība, tostarp dzimumu segregācija darba tirgos, trūcīgāku sieviešu nepietiekama līdzdalība darba tirgū un vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirības;

  – vardarbība (cita starpā fiziska, emocionāla, seksuāla, ekonomiska vardarbība vai spaidi);

  – pretreakcija pret sieviešu tiesībām (tostarp attiecībā uz seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītajām tiesībām) un joprojām pastāvošie stereotipi;

  – pārstāvības trūkums lēmumu pieņemšanā.

  Tagad ir nepieciešamas jaunas saistības, kas būtu vērienīgākas un paredzētu lielāku pārskatatbildību un ievērojamus resursus.

  Vai Padome var sīkāk izklāstīt galvenos jautājumus, kas iztirzāti UN CSW64 paredzētajos Eiropas Savienības paziņojumos, un to, kā tiks integrētas Parlamenta prioritātes? Kā Padome nodrošinās to, ka ES politiskā deklarācija paredz stingri koordinētu pieeju un vērienīgu un stingru apņemšanos, tostarp konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu reālu progresu virzībā uz dzimumu līdztiesību, ievērojot pašreizējās prezidentūras prioritātes, kas cita starpā paredz sieviešu iespēju veicināšanu sabiedrībā un darba tirgū?

  Ar kādiem konkrētiem pasākumiem Padome nodrošinās to, lai ES un tās dalībvalstis saskaņā ar savu apņemšanos ātrāk īstenotu BPfA un politisko deklarāciju Pekina + 25, integrējot dzimumu līdztiesības mērķus attiecīgajās turpmākajās ES stratēģijās un politikas procesos, tostarp ekonomikas un budžeta politikā? Tieši kādi jauni pasākumi tiks veikti, lai dzimumu līdztiesības aspektu integrētu visās ES politikas jomās un programmās?

  Kā Padome plāno padziļināt sadarbību ar pilsonisko sabiedrību, jo īpaši ar sieviešu organizācijām, lai sasniegtu BPfA mērķus un sagatavotu ES nostāju UN CSW64?

  Iesniegšanas datums: 22/01/2020

  Termiņš: 23/04/2020

  Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 24. janvāris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika