Förfarande : 2019/2967(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000006/2020

Ingivna texter :

O-000006/2020 (B9-0005/2020)

Debatter :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 39kWORD 10k
22 januari 2020
O-000006/2020
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Evelyn Regner
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 Svar i kammaren 
 Angående: EU:s prioriteringar inför det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission

Från den 16 till den 18 mars 2020 kommer en delegation från Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män att delta i det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (UN CSW64). Detta möte kommer att fokusera på att se över och bedöma genomförandet av Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking, resultaten från generalförsamlingens 23:e extra session och det fullständiga genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Vid mötet kommer regeringarna att anta en politisk förklaring för att högtidlighålla 25-årsdagen av handlingsplanen från Peking. Även om det redan har gått 25 år sedan handlingsplanen från Peking antogs har kvinnors rättigheter och jämställdhet ännu inte förverkligats fullt ut. Kvinnor i Europa och resten av världen står fortfarande inför

– ekonomisk ojämlikhet, inbegripet könssegrering på arbetsmarknaden, bristande deltagande på arbetsmarknaden för kvinnor från mindre bemedlade miljöer samt löne- och pensionsklyftor mellan könen,

– våld (inbegripet fysiskt, emotionellt, sexuellt och ekonomiskt våld och tvång),

– bakslag för deras rättigheter (inbegripet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och seglivade stereotyper,

– brist på representation i beslutsfattandet.

Nu behövs det ett förnyat åtagande med större ambitioner, ökad ansvarsskyldighet och avsevärda resurser.

Kan rådet redogöra för de viktigaste punkterna i EU:s uttalanden vid det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission och för hur parlamentets prioriteringar kommer att integreras? Hur ämnar rådet se till att EU har en stark och samordnad strategi och att det finns ett ambitiöst och kraftfullt åtagande för den politiska förklaringen? Vilka särskilda åtgärder kommer rådet att föreslå för att säkerställa verkliga framsteg i riktning mot jämställdhet i enlighet med det nuvarande ordförandeskapets prioriteringar, som inbegriper att stärka kvinnors ställning i samhället och på arbetsmarknaden?

Vilka åtgärder kommer rådet att vidta för att säkerställa att EU och dess medlemsstater påskyndar sitt åtagande att genomföra handlingsplanen från Peking och det politiska uttalandet om Peking +25, genom att integrera jämställdhetsmålen i relevanta framtida EU-strategier och politiska processer, inbegripet den ekonomiska politiken och budgetpolitiken? Vilka nya åtgärder kommer att vidtas för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all EU-politik och alla EU-program?

Hur kommer rådet att utveckla sitt samarbete med det civila samhället, särskilt kvinnoorganisationer, för att uppnå målen i handlingsplanen från Peking och förbereda EU:s ståndpunkt vid det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission?

Ingiven: 22/01/2020

Sista svarsdag: 23/04/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 24 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy