Процедура : 2020/2500(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000007/2020

Внесени текстове :

O-000007/2020 (B9-0006/2020)

Разисквания :

PV 11/02/2020 - 12
CRE 11/02/2020 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 44kWORD 10k
23 януари 2020 г.
O-000007/2020
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Tomas Tobé
от името на комисията по развитие
 Отговор по време на пленарно заседание 
 Относно: Новата всеобхватна стратегия ЕС – Африка

Какви мерки и механизми ще бъдат въведени, за да се гарантира, че бъдещата всеобхватна стратегия за Африка допринася ефективно за изпълнението на ЦУР, и по-специално на основната цел за развитие, а именно изкореняването на крайната бедност и намаляването на бедността, за което ЕС и държавите членки са поели ангажимент?

По какъв начин новата стратегия ще допринесе за стратегическите интереси на Съюза и общите приоритети на двамата партньори, по-специално за доброто управление, правата на човека, включително овластяването на жените и момичетата, управлението на миграцията, борбата с неравенствата, както и за мира и сигурността, изменението на климата, биологичното разнообразие и околната среда?

По какъв начин Комисията възнамерява да даде приоритет на ангажиментите, поети в рамките на Споразумението от Париж, и да приведе стратегията ЕС – Африка в съответствие с Европейския зелен пакт, като се вземе предвид особената уязвимост по отношение на изменението на климата на най-слабо развитите страни, както и на островните, крайбрежните и пустинните общности?

По какъв начин Комисията ще работи с Африканския съюз, за да се гарантира участието на африканските и европейските правителства, парламенти, местни органи, частния сектор и гражданското общество, включително организациите на жените и младежките организации, в разработването на новата стратегия?

По какъв начин Комисията ще гарантира последователност и ще намали рисковете от припокриване на стратегическите рамки, уреждащи отношенията между ЕС и Африка, включително бъдещото споразумение за партньорство между държавите от АКТБ и ЕС? По какъв начин новата стратегия ще засегне текущите преговори относно бъдещите финансови инструменти, и по-специално Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, за който Африка също е приоритет?

По какъв начин стратегията ще подкрепи политическото, социалното и икономическото развитие в Африка и ще гарантира, че европейският ангажимент допринася за устойчивото развитие по прозрачен и ефикасен начин? По какъв начин новата стратегия ще ускори прехода на Африка към основана на иновации икономика и ще допринесе за подобряване на качеството на образованието съобразно съответните стратегически документи на Африканския съюз?

Възнамерява ли Комисията да направи преглед на академичното сътрудничество и да развие програмата „Еразъм +“ за младежи от Африка в съответствие с предишните ѝ ангажименти за стартиране на инструмент, насочен към младежите от Африка?

Какви конкретни мерки са планирани, за да се гарантира съгласуваност във връзка с политиките за развитие както на етапа на проектиране, така и на етапа на изпълнение на стратегията? По какъв начин стратегията ще гарантира, че нейните цели се изпълняват ефективно и се оценяват по напълно прозрачен начин?

Внесен: 23/01/2020

Краен срок: 24/04/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност