Nós Imeachta : 2020/2500(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000007/2020

Téacsanna arna gcur síos :

O-000007/2020 (B9-0006/2020)

Díospóireachtaí :

PV 11/02/2020 - 12
CRE 11/02/2020 - 12

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 37kWORD 10k
23 Eanáir 2020
O-000007/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Tomas Tobé
thar ceann an Choiste um Fhorbairt
 Freagra sa suí iomlánach 
 Ábhar: Straitéis chuimsitheach nua AE-an Afraic

Cad iad na bearta agus na meicníochtaí a chuirfear i bhfeidhm chun a áirithiú go gcuirfidh an straitéis chuimsitheach amach anseo don Afraic go héifeachtach le cur chun feidhme na spriocanna forbartha inbhuanaithe agus, go háirithe, go gcuirfidh sí leis an gcuspóir bunúsach forbartha chun deireadh a chur leis an bhfíorbhochtaineacht agus chun an mbochtaineacht a laghdú mar a gheall AE agus na Ballstáit?

Cad é mar a chuirfear le leasanna straitéiseacha an Aontais agus le tosaíochtaí comhchoiteanna an dá pháirtí sa straitéis nua, go háirithe an dea-rialachas, cearta an duine lena n-áirítear cumhachtú na mban agus na gcailíní, bainistiú na himirce, an comhrac i gcoinne neamhionannas, an tsíocháin agus an tslándála, an t-athrú aeráide, an bhithéagsúlacht agus an comhshaol?

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún tús áite a thabhairt do ghealltanais faoi Chomhaontú Pháras, agus straitéis AE-an Afraic a thabhairt i gcomhfhogas don Chomhaontú Glas don Eoraip - agus leochaileacht ar leith na dTíortha is Lú Forbairt, chomh maith le leochaileacht phobal na n-oileán, na gcóstaí agus na bhfásach i dtaca leis an athrú aeráide á cur san áireamh?

Cad é mar a oibreoidh an Coimisiún leis an Aontas Afracach chun a áirithiú go mbeidh rialtais, parlaimintí, údaráis áitiúla, gníomhaithe ón earnáil phríobháideach agus ón tsochaí shibhialta lena n-áirítear mná agus eagraíochtaí óige san Afraic agus san Eoraip páirteach i ndearadh na straitéise nua?

Cad é mar a dhéanfaidh an Coimisiún an chomhsheasmhacht a áirithiú, agus laghdú ar na rioscaí a bhaineann le creataí straitéiseacha forluiteacha a dhíríonn an caidreamh idir AE agus an Afraic, lena n-áirítear Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE amach anseo? Cén tionchar a bheidh ag an straitéis nua ar chaibidlíocht leanúnach ar na hionstraimí airgeadais amach anseo, agus go háirithe ar an Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (NDICI), a bhfuil an Afraic ina tosaíocht aici freisin?

Cad é an tacaíocht atá beartaithe sa straitéis d’fhorbairt polaitíochta, shóisialta agus geilleagair san Afraic, agus cad é mar a áiritheofar go gcuirfidh rannpháirtíocht na hEorpa le forbairt inbhuanaithe ar bhealach trédhearcach éifeachtach? Cad é mar a chuirfear dlús le haistriú na hAfraice go geilleagar atá faoi stiúir na nuálaíochta sa straitéis nua, agus cad é mar a rannchuideofar le feabhas a chur ar chaighdeán an oideachais ag teacht le doiciméid ghaolmhara straitéise ón Aontas Afracach?

An bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an gcomhar acadúil, agus clár Erasmus+ a fhorbairt d’Afracaigh óga i gcomhréir lena ghealltanais roimhe seo chun saoráid don óige Afracach a sheoladh?

Cad iad na bearta sonracha atá beartaithe chun comhtháthú beartais forbartha a áirithiú i gcéim an deartha agus i gcéim chur chun feidhme na straitéise? Cad é mar a áiritheofar sa straitéis go gcuirfear a cuspóirí chun feidhme go héifeachtach agus go ndéanfar meastóireacht orthu ar dhóigh a mbeidh go hiomlán trédhearcach?

Curtha síos: 23/01/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 24/04/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 27 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais