Procedure : 2020/2500(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000007/2020

Ingediende teksten :

O-000007/2020 (B9-0006/2020)

Debatten :

PV 11/02/2020 - 12
CRE 11/02/2020 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 41kWORD 10k
23 januari 2020
O-000007/2020
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Tomas Tobé
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking
 Antwoord plenaire 
 Betreft: De nieuwe alomvattende EU-strategie voor Afrika

Welke maatregelen en mechanismen zullen ingevoerd worden om te verzekeren dat de toekomstige alomvattende strategie voor Afrika effectief bijdraagt tot de tenuitvoerlegging van de SDG’s, en, in het bijzonder, de fundamentele ontwikkelingsdoelstelling om extreme armoede uit te bannen en armoede te bestrijden, waartoe de EU en de lidstaten zich hebben verbonden?

Hoe zal de nieuwe strategie bijdragen aan de strategische belangen van de Unie en de gemeenschappelijke prioriteiten van beide partners, met name goed bestuur, mensenrechten (met inbegrip van de versterking van de positie van vrouwen en meisjes), migratiebeheer, de bestrijding van ongelijkheid, vrede en veiligheid, klimaatverandering, biodiversiteit en het milieu?

Hoe denkt de Commissie de verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs voorrang te geven, en de EU-strategie voor Afrika af te stemmen op de Europese Green Deal, met inachtneming van de bijzondere kwetsbaarheid voor klimaatverandering van de minst ontwikkelde landen en van eiland-, kust- en woestijngemeenschappen?

Hoe zal de Commissie samenwerken met de Afrikaanse Unie om de betrokkenheid van Afrikaanse en Europese regeringen, parlementen, lokale autoriteiten, actoren uit de particuliere sector en maatschappelijke organisaties, met inbegrip van vrouwen- en jongerenorganisaties, te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe strategie?

Hoe denkt de Commissie te zorgen voor consistentie, en hoe zal zij overlappingen beperken van de strategische kaders voor de betrekkingen tussen de EU en Afrika ,met inbegrip van de toekomstige ACS-EU-partnerschapsovereenkomst? Welke gevolgen zal de nieuwe strategie hebben voor de lopende onderhandelingen over de toekomstige financiële instrumenten, met name het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI), waarin Afrika ook als prioriteit is aangemerkt?

Hoe zal de strategie de politieke, sociale en economische ontwikkeling in Afrika ondersteunen, en ervoor zorgen dat de Europese inspanningen op een transparante en efficiënte manier bijdragen tot duurzame ontwikkeling? Hoe zal de nieuwe strategie de overgang van Afrika naar een door innovatie gedreven economie versnellen, en hoe zal zij bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, in lijn met de strategische documenten van de Afrikaanse Unie in dit verband?

Is de Commissie voornemens de academische samenwerking te herzien, en het programma “Erasmus+” te ontwikkelen voor jonge Afrikanen, overeenkomstig haar eerdere toezeggingen om een faciliteit voor de Afrikaanse jeugd op te zetten?

Welke specifieke maatregelen zijn gepland om de samenhang van het ontwikkelingsbeleid te verzekeren, in zowel de vormgevings- als de uitvoeringsfase van de strategie? Hoe is in de strategie verzekerd dat de doelstellingen doeltreffend ten uitvoer worden gelegd en op volledig transparante wijze worden geëvalueerd?

Ingediend: 23/01/2020

Vervalt: 24/04/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid