Parlamentsfrågor
PDF 44kWORD 10k
23 januari 2020
O-000009/2020
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 Angående: Vikten av grön infrastruktur i städerna – Europaåret för grönare städer 2022

Europaåret för grönare städer 2022 är ett initiativ från en plattform av europeiska icke-statliga organisationer bestående av organisationer som arbetar med frågor som rör allt från barns rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning och äldre till sådana som berör personer med allergier och astma, idrottsorganisationer, miljögrupper och medborgarorganisationer. Initiativet syftar till att belysa att mer natur i städerna och grönare stadsdelar är en av de största underutnyttjade möjligheterna att öka de europeiska medborgarnas livskvalitet, öka kvantiteten och kvaliteten på forskningen och stödja utvecklingen av innovationer, uppmuntra medborgarna att engagera sig i förbättringen av sina egna stadsdelar, skapa en kultur där man uppskattar våra grönområden, öka antalet projekt för grön infrastruktur, skapa en färdplan för miljöanpassning av europeiska städer senast 2030, och i slutändan koppla samman alla befintliga initiativ på området grön infrastruktur, utbyta bästa praxis samt driva på den övergripande agendan på lokal, nationell och europeisk nivå.

Med hänsyn till att grön infrastruktur på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt skulle kunna bidra till att lösa många utmaningar i stadsmiljöer, till exempel i fråga om extrema väderförhållanden, biologisk mångfald, koldioxidlagring, föroreningar och hälsorisker, ber vi kommissionen att svara på följande frågor:

Planerar kommissionen att inrätta eller stötta inrättandet av ett temaår för grönare städer 2022 som skulle uppmärksamma vikten av grön infrastruktur i stadsmiljöer?

På vilket sätt underlättar kommissionen för närvarande utbytet av bästa praxis och innovativa metoder mellan medlemsstater och städer när det gäller miljöanpassning av stadsmiljöer? Med tanke på kommissionens senaste rapport om översynen av genomförandet av EU:s strategi för grön infrastruktur (COM(2019)0236), vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att öka utbyggnaden av grön infrastruktur och ta itu med de frågor som tas upp?

Ingiven: 23/01/2020

Sista svarsdag: 24/04/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 29 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy