Парламентарен въпрос - O-000010/2020Парламентарен въпрос
O-000010/2020

  защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци

  Въпрос с искане за устен отговор  O-000010/2020
  до Съвета
  Член 136 от Правилника за дейността
  Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
  от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

  Процедура : 2019/2814(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000010/2020
  Внесени текстове :
  O-000010/2020 (B9-0003/2020)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Всяка година значителен брой домашни любимци са незаконно търгувани в държавите членки, често в нарушение на Регламент (ЕС) № 576/2013 относно движението с нетърговска цел на домашни любимци, за да бъдат транспортирани в чужбина с цел продажба, което следва да се извършва в съответствие с Директива 92/65/ЕИО на Съвета.

  Трафикът на домашни любимци има отрицателни последици за общественото здраве, хуманното отношение към животните и защитата на потребителите. Той се превърна в основен източник на приходи за международните организирани престъпни групи и се отразява неблагоприятно върху гладкото функциониране на вътрешния пазар на ЕС чрез загубата на данъци и нелоялната конкуренция, по-специално във връзка с увеличаването на онлайн продажбите на домашни любимци, което е недостатъчно регламентирано както на национално равнище, така и в рамките на правото на ЕС. Действително, според някои НПО лицата, които незаконно развъждат и продават в чужбина породисти кучета, биха могли да реализират печалба в размер на над 100000 евро годишно.

  В този контекст бихме приветствали отговорите на Съвета на следните въпроси:

  Какви действия предприемат държавите членки, за да координират по-добре своите системи за идентификация и регистрация за кучета и котки, както се изисква в резолюцията на Парламента от 25 февруари 2016 г. относно въвеждането на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (2016/2540 (RSP)), включително под егидата на Платформата на ЕС за хуманно отношение към животните?

  Какъв е графикът за тези действия?

  Внесен: 24/01/2020

  Краен срок: 25/04/2020

  Последно осъвременяване: 10 ноември 2020 г.
  Правна информация - Политика за поверителност