Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000010/2020Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000010/2020

  Προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις αρνητικές επιπτώσεις του παρανόμου εμπορίου ζώων συντροφιάς

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000010/2020
  προς το Συμβούλιο
  Άρθρο 136 του Κανονισμού
  Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
  εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

  Διαδικασία : 2019/2814(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000010/2020
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000010/2020 (B9-0003/2020)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Κάθε χρόνο, σημαντικός αριθμός ζώων συντροφιάς αποτελεί αντικείμενο παράνομης εμπορίας μεταξύ των κρατών μελών, συχνά με κατάχρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς για τη διασυνοριακή μετακίνησή τους με σκοπό την πώληση, η οποία θα έπρεπε να διενεργείται σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

  Το λαθρεμπόριο των ζώων συντροφιάς έχει αρνητικές συνέπειες στη δημόσια υγεία, την καλή μεταχείριση των ζώων και την προστασία των καταναλωτών. Έχει καταστεί μια σημαντική πηγή εισοδήματος για τις διεθνείς συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος και επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ λόγω της απώλειας φόρων και του αθέμιτου ανταγωνισμού, ιδίως με την αύξηση της διαδικτυακής πώλησης ζώων συντροφιάς, η οποία δεν ρυθμίζεται επαρκώς ούτε σε εθνικό επίπεδο ούτε σε επίπεδο δικαίου της ΕΕ. Μάλιστα, ορισμένες ΜΚΟ εκτιμούν πως ένας παράνομος εκτροφέας που πουλάει σκύλους με γενεαλογικό πιστοποιητικό διασυνοριακά θα μπορούσε να έχει κέρδος που υπερβαίνει τα 100 000 EUR ετησίως.

  Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν ευπρόσδεκτη η απάντηση του Συμβουλίου στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  Ποιες ενέργειες αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για να συντονίσουν καλύτερα τα συστήματα αναγνώρισης και καταγραφής για σκύλους και γάτες, όπως ζητείται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς σε όλα τα κράτη μέλη (2016/2540 (RSP)), μεταξύ άλλων και υπό την αιγίδα της πλατφόρμας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων;

  Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες αυτές;

  Κατάθεση: 24/01/2020

  Λήξη προθεσμίας: 25/04/2020

  Τελευταία ενημέρωση: 10 Νοεμβρίου 2020
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου