Διαδικασία : 2019/2814(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000010/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000010/2020 (B9-0003/2020)

Συζήτηση :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 51kWORD 10k
24 Ιανουαρίου 2020
O-000010/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000010/2020
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις αρνητικές επιπτώσεις του παρανόμου εμπορίου ζώων συντροφιάς

Κάθε χρόνο, σημαντικός αριθμός ζώων συντροφιάς αποτελεί αντικείμενο παράνομης εμπορίας μεταξύ των κρατών μελών, συχνά με κατάχρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς για τη διασυνοριακή μετακίνησή τους με σκοπό την πώληση, η οποία θα έπρεπε να διενεργείται σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Το λαθρεμπόριο των ζώων συντροφιάς έχει αρνητικές συνέπειες στη δημόσια υγεία, την καλή μεταχείριση των ζώων και την προστασία των καταναλωτών. Έχει καταστεί μια σημαντική πηγή εισοδήματος για τις διεθνείς συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος και επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ λόγω της απώλειας φόρων και του αθέμιτου ανταγωνισμού, ιδίως με την αύξηση της διαδικτυακής πώλησης ζώων συντροφιάς, η οποία δεν ρυθμίζεται επαρκώς ούτε σε εθνικό επίπεδο ούτε σε επίπεδο δικαίου της ΕΕ. Μάλιστα, ορισμένες ΜΚΟ εκτιμούν πως ένας παράνομος εκτροφέας που πουλάει σκύλους με γενεαλογικό πιστοποιητικό διασυνοριακά θα μπορούσε να έχει κέρδος που υπερβαίνει τα 100 000 EUR ετησίως.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν ευπρόσδεκτη η απάντηση του Συμβουλίου στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Ποιες ενέργειες αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για να συντονίσουν καλύτερα τα συστήματα αναγνώρισης και καταγραφής για σκύλους και γάτες, όπως ζητείται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς σε όλα τα κράτη μέλη (2016/2540 (RSP)), μεταξύ άλλων και υπό την αιγίδα της πλατφόρμας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων;

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες αυτές;

Κατάθεση: 24/01/2020

Λήξη προθεσμίας: 25/04/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 10 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου