Parlamendi esitatud küsimus - O-000010/2020Parlamendi esitatud küsimus
O-000010/2020

  ELi siseturu ja tarbijate õiguste kaitse ebaseadusliku lemmikloomadega kaubitsemise negatiivse mõju eest

  Suuliselt vastatav küsimus  O-000010/2020
  nõukogule
  Kodukorra artikkel 136
  Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
  keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

  Menetlus : 2019/2814(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000010/2020
  Esitatud tekstid :
  O-000010/2020 (B9-0003/2020)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Liikmesriikides kaubeldakse igal aastal ebaseaduslikult märkimisväärselt suure arvu lemmikloomadega, kuritarvitades seejuures sageli ELi määrust (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, et viia lemmikloomi üle piiri müügi eesmärgil, kuigi see peaks toimuma nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ alusel.

  Lemmikloomade salakaubaveol on negatiivne mõju rahvatervisele, loomade heaolule ja tarbijakaitsele. Lemmikloomade salakaubavedu on muutunud rahvusvaheliste organiseeritud kuritegelike jõukude oluliseks tuluallikaks ning see mõjutab ka ELi siseturu tõrgeteta toimimist saamata jääva maksutulu ja sellest tingitud ebaausa konkurentsi tõttu, eriti kui võtta arvesse asjaolu, et kasvanud on lemmikloomade internetimüük, mis on nii riiklikul kui ka ELi õiguse tasandil ebapiisavalt reguleeritud. Mõne valitsusvälise organisatsiooni hinnangul võib ebaseadusliku tõuaretaja kasum tõukoerte piiriülese müügi korral ulatuda isegi üle 100 000 euro aastas.

  Sellega seoses sooviksime nõukogult vastuseid järgmistele küsimustele.

  Milliseid meetmeid võtavad liikmesriigid omavahel selleks, et kooskõlastada paremini riiklikke koerte ja kasside identifitseerimise ja registreerimise süsteeme, nagu nõuti Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2016. aasta resolutsioonis lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides (2016/2540(RSP)), sealhulgas loomade heaolu käsitleva ELi platvormi raames?

  Milline on nende meetmete ajakava?

  Esitatud: 24/01/2020

  Tähtaeg: 25/04/2020

  Viimane päevakajastamine: 10. november 2020
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika