Διαδικασία : 2019/2814(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000011/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000011/2020 (B9-0004/2020)

Συζήτηση :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 49kWORD 10k
24 Ιανουαρίου 2020
O-000011/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000011/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις αρνητικές επιπτώσεις του παρανόμου εμπορίου ζώων συντροφιάς

Κάθε χρόνο, σημαντικός αριθμός ζώων συντροφιάς αποτελεί αντικείμενο παράνομης εμπορίας στα κράτη μέλη, συχνά με κατάχρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς για τη διασυνοριακή μετακίνησή τους με σκοπό την πώληση, η οποία θα έπρεπε να διενεργείται σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Το λαθρεμπόριο των κατοικίδιων έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, την καλή μεταχείριση των ζώων και την προστασία των καταναλωτών. Έχει καταστεί μια σημαντική πηγή εισοδήματος για το οργανωμένο διεθνές έγκλημα και επίσης επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ λόγω της απώλειας φόρων και της δημιουργίας συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού, ιδίως με την αύξηση της διαδικτυακής πώλησης κατοικίδιων, η οποία δεν ρυθμίζεται επαρκώς ούτε σε εθνικό επίπεδο ούτε και σε επίπεδο δικαίου της ΕΕ. Μάλιστα, ορισμένες ΜΚΟ εκτιμούν πως ένας παράνομος εκτροφέας που πουλάει σκύλους με γενεαλογικό πιστοποιητικό διασυνοριακά θα μπορούσε να έχει κέρδος που υπερβαίνει τα 100 000 EUR ετησίως.

Πότε σκοπεύει η Επιτροπή να θεσπίσει ένα διατομεακό σχέδιο δράσης της ΕΕ, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των διάφορων ενδιαφερόμενων μερών, σε συνδυασμό με αυτές του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών, για να αντιμετωπίσει το παράνομο εμπόριο των ζώων συντροφιάς στην ΕΕ;

Με ποιον τρόπο σχεδιάζει η Επιτροπή να αξιοποιήσει το έργο της υποομάδας της εθελοντικής πρωτοβουλίας για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων συντροφιάς στο εμπόριο, ώστε να αντιμετωπιστεί το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ;

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υποβολής πρότασης από την Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα προς τον νόμο για την υγεία των ζώων, για λεπτομερή, συμβατά συστήματα για τα μέσα και τις μεθόδους αναγνώρισης και καταγραφής των γατών και των σκύλων σε βάσεις δεδομένων στα κράτη μέλη, οι οποίες θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένες μεταξύ τους;

Κατάθεση: 24/01/2020

Λήξη προθεσμίας: 25/04/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 10 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου