Förfarande : 2019/2814(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000011/2020

Ingivna texter :

O-000011/2020 (B9-0004/2020)

Debatter :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 43kWORD 10k
24 januari 2020
O-000011/2020
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 Svar i kammaren 
 Angående: Skyddet av EU:s inre marknad och konsumenträttigheter mot de negativa konsekvenserna av olaglig handel med sällskapsdjur

Varje år blir ett betydande antal sällskapsdjur föremål för olaglig handel i medlemsstaterna, ofta genom att man missbrukar förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte för att förflytta dem över gränserna för försäljning, vilket borde göras i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG.

Den olagliga handeln med sällskapsdjur har negativa följder för folkhälsan, djurens välbefinnande och konsumentskyddet. Den har blivit en viktig inkomstkälla för den organiserade internationella brottsligheten, och den påverkar också funktionen på EU:s inre marknad eftersom den innebär förlorade skatteintäkter och illojal konkurrens, särskilt i och med den ökade försäljningen av sällskapsdjur på nätet, som är dåligt reglerad både nationellt och i EU-rätten. Vissa icke-statliga organisationer beräknar att en olaglig uppfödare som säljer rashundar över gränserna kan göra en vinst på över 100 000 euro per år.

När planerar kommissionen att anta en sektorsövergripande EU-handlingsplan som beaktar olika aktörers åsikter, däribland Europaparlamentet och medlemsstaterna, för att ta itu med den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU?

Hur avser kommissionen att bygga vidare på det arbete som utförs av den frivilliga initiativ-undergruppen för djurs hälsa och välbefinnande i handeln för att ta itu med den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU?

Vad är kommissionens tidsplan för ett förslag, genom en delegerad akt enligt djurhälsolagen, till detaljerade, kompatibla system för medel och metoder för identifiering och registrering av katter och hundar i databaser i medlemsstaterna, vilka bör vara sammankopplade?

Ingiven: 24/01/2020

Sista svarsdag: 25/04/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 29 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy