Парламентарен въпрос - O-000012/2020Парламентарен въпрос
O-000012/2020

Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура

Въпрос с искане за устен отговор  O-000012/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Cristian-Silviu Buşoi
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

Процедура : 2020/2549(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000012/2020
Внесени текстове :
O-000012/2020 (B9-0008/2020)
Гласувания :
Приети текстове :

На 11 декември 2019 г. Комисията представи своето съобщение „Европейски зелен пакт“, в което обяви, че през 2020 г. ще се извърши преразглеждане на указанията за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E).

Какъв е графикът за преразглеждане на указанията за TEN-E?

Ще предвиди ли Комисията преходни мерки с цел да осигури указания относно разходите в рамките на Механизма за свързване на Европа и относно подбора на проекти за петия списък на проекти от общ интерес (ПОИ) до края на 2020 г. и с цел да се гарантира, че разходите и подборът са в съответствие с ангажиментите, поети съгласно Парижкото споразумение?

Внесен: 30/01/2020

Краен срок: 01/05/2020

Последно осъвременяване: 10 ноември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност