Parlementaire vraag - O-000012/2020Parlementaire vraag
O-000012/2020

Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000012/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Cristian-Silviu Buşoi
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

Procedure : 2020/2549(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000012/2020
Ingediende teksten :
O-000012/2020 (B9-0008/2020)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Op 11 december 2019 heeft de Commissie haar mededeling over de Europese Green Deal gepresenteerd, waarin zij aankondigde dat er in 2020 een herziening van de richtsnoeren voor trans-Europese netwerken voor energie (TEN-E) zal plaatsvinden.

Wat is het tijdschema voor de herziening van de TEN-E-richtsnoeren?

Is de Commissie voornemens eventuele overgangsmaatregelen te nemen om richtsnoeren te verstrekken over uitgaven in het kader van de Connecting Europe Facility en over de selectie van projecten voor de 5e lijst van projecten van gemeenschappelijk belang (PGB) tegen einde 2020, alsook om te waarborgen dat zowel de uitgaven als de selectie in overeenstemming zijn met de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs?

Ingediend: 30/01/2020

Vervalt: 01/05/2020

Laatst bijgewerkt op: 10 november 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid