Parlamentsfråga - O-000012/2020Parlamentsfråga
O-000012/2020

Översyn av riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer

Fråga för muntligt besvarande  O-000012/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Cristian-Silviu Buşoi
för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Förfarande : 2020/2549(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000012/2020
Ingivna texter :
O-000012/2020 (B9-0008/2020)
Omröstningar :
Antagna texter :

Den 11 december 2019 lade kommissionen fram sitt meddelande om en europeisk grön giv, där den meddelade att riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer skulle ses över under 2020.

Hur ser tidtabellen ut för översynen av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer?

Kan kommissionen tänka sig att införa övergångsåtgärder som en vägledning kring utgifter inom Fonden för ett sammanlänkat Europa och kring urvalet av projekt för den femte lista med projekt av gemensamt intresse som ska publiceras i slutet av 2020, samt för att se till att såväl utgifter som urval är i linje med åtagandena i Parisavtalet?

Ingiven: 30/01/2020

Sista svarsdag: 01/05/2020

Senaste uppdatering: 10 november 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy