Parlamentsfråga - O-000012/2020Parlamentsfråga
O-000012/2020

  Översyn av riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer

  Fråga för muntligt besvarande  O-000012/2020
  till kommissionen
  Artikel 136 i arbetsordningen
  Cristian-Silviu Buşoi
  för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

  Förfarande : 2020/2549(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000012/2020
  Ingivna texter :
  O-000012/2020 (B9-0008/2020)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Den 11 december 2019 lade kommissionen fram sitt meddelande om en europeisk grön giv, där den meddelade att riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer skulle ses över under 2020.

  Hur ser tidtabellen ut för översynen av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer?

  Kan kommissionen tänka sig att införa övergångsåtgärder som en vägledning kring utgifter inom Fonden för ett sammanlänkat Europa och kring urvalet av projekt för den femte lista med projekt av gemensamt intresse som ska publiceras i slutet av 2020, samt för att se till att såväl utgifter som urval är i linje med åtagandena i Parisavtalet?

  Ingiven: 30/01/2020

  Sista svarsdag: 01/05/2020

  Senaste uppdatering: 10 november 2020
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy