Парламентарен въпрос - O-000013/2020Парламентарен въпрос
O-000013/2020

Стратегията „От фермата до трапезата“ – ключовата роля на земеделските стопани и селските райони

Въпрос с искане за устен отговор  O-000013/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Norbert Lins
от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони

Процедура : 2020/2542(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000013/2020
Внесени текстове :
O-000013/2020 (B9-0009/2020)
Гласувания :
Приети текстове :

На 12 декември 2019 г. Комисията публикува своето съобщение относно Европейския зелен пакт (COM(2019)0640), включително пътна карта, като и в двата документа се споменава стратегията „От фермата до трапезата“.

В съобщението Комисията определя амбициозен и широкообхватен план за превръщането на европейското селско стопанство и европейската продоволствена система в световен стандарт за устойчивост. Този план обхваща политики, които се отнасят до селското стопанство и селските райони и понастоящем са предмет на преразглеждане, в т.ч. общата селскостопанска политика (ОСП), стратегията за горите, стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., плана за действие за кръговата икономика, стратегията за химичните вещества с цел устойчивост, както и мерки за преодоляване на основните причини за загубата на биологично разнообразие.

Парламентът подкрепя изцяло този план и изтъква факта, че настоящата законодателна рамка и рамка на политиките на ЕС, уреждаща европейското селско стопанство и европейската продоволствена система – от производството, преработката и пускането на пазара до потреблението – води до доставката на висококачествени продукти и услуги, като същевременно гарантира високи равнища на безопасност за хората, животните и природата. Тя трябва да продължи да гарантира справедливи доходи за земеделските стопани и трудещите се в жизнеспособни селски общности, като също така засилва устойчивостта на селскостопанското производство и управлението на горите, които са от съществено значение за биоикономиката в по-широк план.

Как ще гарантира Комисията, че тези цели се постигат при пълно зачитане на многообразието на селскостопанските и продоволствените системи в ЕС, като бъдат запазени хората, които живеят и работят в селските райони, в т.ч. земеделските стопани и участващите в преработката и пускането на пазара на тяхната продукция, в средоточието на усилията, както и при отчитане на бъдещите предизвикателства?

Как ще осигури Комисията конкурентоспособността на производителите от ЕС в рамките на ЕС и на международния пазар и справедливи възнаграждения за земеделските стопани в контекста на допълнителните изисквания по силата на нови и преразгледани политики, като се има предвид, че икономическата и екологичната устойчивост вървят ръка за ръка и че секторът ще изисква по-нататъшни финансови ресурси за изпълнението на новите изисквания?

Как ще гарантира Комисията, че новите и преразгледаните политики ще се изпълняват по съгласуван и последователен начин и без забавяне и ще съхранят постиженията на миналото, като същевременно насърчат повече устойчивост, особено по отношение на ОСП?

Как ще гарантира Комисията, че всички участници във веригата на доставка на храни, от производителя/земеделския стопанин до потребителя/гражданина, са наясно със своята роля за насърчаването на повече устойчивост и ще им бъде дадена възможността да вземат информирани решения, съответстващи на предпочитанията и избора им, без да бъдат подвеждани?

Внесен: 03/02/2020

Краен срок: 04/05/2020

Последно осъвременяване: 10 ноември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност