Parlamentní otázka - O-000013/2020Parlamentní otázka
O-000013/2020

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ – zásadní role zemědělců a venkovských oblastí

Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000013/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Norbert Lins
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Postup : 2020/2542(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000013/2020
Předložené texty :
O-000013/2020 (B9-0009/2020)
Hlasování :
Přijaté texty :

Dne 12. prosince 2019 Komise zveřejnila sdělení s názvem „Zelená dohoda pro Evropu“ (COM(2019)0640), jehož součástí je i plán provádění, přičemž oba dokumenty zmiňují strategii nazvanou „od zemědělce ke spotřebiteli“.

Ve svém sdělení stanovuje Komise ambiciózní a dalekosáhlý plán, jehož cílem je učinit z evropského zemědělského a potravinářského systému globální standard udržitelnosti. Tento plán zahrnuje strategie týkající se zemědělství a venkovských oblastí, které v současné době prochází revizí, včetně společné zemědělské politiky (SZP), strategie v oblasti lesnictví, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, akčního plánu pro oběhové hospodářství, strategie pro nakládání s chemickými látkami a opatření k řešení hlavních příčin úbytku biologické rozmanitosti.

Parlament tento plán plně podporuje a zdůrazňuje skutečnost, že stávající legislativní a politický rámec EU, kterým se řídí evropské zemědělství a potravinářský systém od produkce, zpracování a uvádění na trh až po spotřebu, zajišťuje vysoce kvalitní produkty a služby a zároveň poskytuje vysokou úroveň bezpečnosti pro lidi, zvířata a přírodu. Musí i nadále zaručovat spravedlivé příjmy pro zemědělce a pracovníky v aktivních venkovských společenstvích a zároveň podporovat udržitelnost zemědělské produkce a obhospodařování lesů, což jsou stěžejní prvky pro širší biohospodářství.

Jakým způsobem hodlá Komise zajistit, aby bylo těchto cílů dosaženo při plném respektování rozmanitosti zemědělských a potravinářských systémů v EU, které budou i nadále zaměřeny především na osoby žijící a pracující ve venkovských oblastech, včetně zemědělců a těch, kteří se podílejí na zpracování a uvádění jejich produkce na trh, a aby byly zároveň zohledněny výzvy, kterým bude nutno v budoucnosti čelit?

Jakým způsobem Komise zajistí konkurenceschopnost výrobců z EU na unijním i mezinárodním trhu a spravedlivé výnosy pro zemědělce s ohledem na dodatečné požadavky podle nové a revidované politiky, přičemž je třeba mít na paměti, že hospodářská a environmentální udržitelnost jdou ruku v ruce a že toto odvětví bude potřebovat další finanční zdroje, které mu pomohou plnit nové požadavky?

Jak hodlá Komise zajistit, aby byla nová a revidovaná politika uplatňována jednotně, soudržně a bezodkladně a aby byly zachovány úspěchy, jichž bylo v minulosti dosaženo, a zároveň se zvýšila udržitelnost, zejména pokud jde o SZP?

Jakým způsobem Komise zajistí, aby si byli všichni aktéři potravinového řetězce od výrobce/zemědělce až po spotřebitele/občana vědomi své role v úsilí o větší udržitelnost a aby byli schopni činit informovaná rozhodnutí v souladu se svými preferencemi, aniž by byli uváděni v omyl?

Předložení: 03/02/2020

Platná do: 04/05/2020

Poslední aktualizace: 10. listopadu 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí