Parlamendi esitatud küsimus - O-000013/2020Parlamendi esitatud küsimus
O-000013/2020

Strateegia „Talust toidulauani“ – põllumajandustootjate ja maapiirkondade keskne roll

Suuliselt vastatav küsimus  O-000013/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Norbert Lins
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

Menetlus : 2020/2542(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000013/2020
Esitatud tekstid :
O-000013/2020 (B9-0009/2020)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Komisjon avaldas 12. detsembril 2019 teatise Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (COM(2019)0640), mille juurde kuulub tegevuskava. Mõlemas dokumendis on mainitud strateegiat „Talust toidulauani“.

Teatises esitab komisjon ambitsioonika ja kaugeleulatuva kava, et Euroopa põllumajandus- ja toidusüsteemist saaks kestlikkuse ülemaailmne standard. Kava hõlmab põllumajanduse ja maapiirkondadega seotud poliitikat, mis on praegu läbivaatamisel, sealhulgas ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP), metsandusstrateegiat, ELi 2030. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegiat, ringmajanduse tegevuskava, kemikaalide strateegiat kestlikkuse tagamiseks ning meetmeid bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peamiste põhjustega tegelemiseks.

Parlament toetab seda kava täielikult ja rõhutab asjaolu, et praegune ELi õigus- ja poliitikaraamistik, millega reguleeritakse Euroopa põllumajandus- ja toidusüsteemi alates tootmisest, töötlemisest ja turustamisest kuni tarbimiseni, pakub kvaliteetseid tooteid ja teenuseid, tagades samal ajal inimeste, loomade ja looduse ohutuse kõrge taseme. See peab ka edaspidi tagama elujõulistes maakogukondades elavatele põllumajandustootjatele ja töötajatele õiglase sissetuleku, edendades samal ajal põllumajanduslikus tootmises ja metsamajandamises kestlikkust, sest need mõlemad on laiema biomajanduse jaoks keskse tähtsusega.

Kuidas kavatseb komisjon tagada, et need eesmärgid saavutatakse, säilitades täiel määral ELi põllumajanduse ja toidusüsteemide mitmekesisuse, seades kesksele kohale maapiirkondades elavad ja töötavad inimesed, sealhulgas põllumajandustootjad ning oma toodangut töötlevad ja turustavad ettevõtjaid, kuid võttes samal ajal arvesse ka tulevasi väljakutseid?

Kuidas kavatseb komisjon lisanõudeid kaasa toonud uue ja muudetud poliitika valguses tagada ELi tootjate konkurentsivõime liidus ja rahvusvahelisel turul ning selle, et põllumajandustootjad saaksid õiglast tulu, pidades silmas, et majanduslik ja keskkonnaalane kestlikkus käivad käsikäes ning põllumajandustootjad vajavad uute nõuete täitmiseks rahalisi lisavahendeid?

Kuidas kavatseb komisjon tagada, et uut ja läbivaadatud poliitikat rakendatakse järjepidevalt ja sidusalt ning viivitamata, ning kaitsta varem saavutatut, edendades samal ajal suuremat kestlikkust, eelkõige mis puudutab ÜPPd?

Kuidas kavatseb komisjon tagada, et kõik toiduainete tarneahelas osalejad alates tootjast/põllumajandustootjast kuni tarbija/kodanikuni oleksid teadlikud oma rollist suurema kestlikkuse edendamisel, ja anda neile suuremad võimalused teha teadlikke otsuseid vastavalt oma eelistustele, ilma et neid eksitataks?

Esitatud: 03/02/2020

Tähtaeg: 04/05/2020

Viimane päevakajastamine: 10. november 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika