Parlamentin kysymys - O-000013/2020Parlamentin kysymys
O-000013/2020

Pellolta pöytään -strategia - viljelijöiden ja maaseutualueiden keskeinen asema

Suullisesti vastattava kysymys  O-000013/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Norbert Lins
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

Menettely : 2020/2542(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000013/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000013/2020 (B9-0009/2020)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Komissio julkisti 12. joulukuuta 2019 tiedonantonsa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640) sekä siihen sisältyvän etenemissuunnitelman, ja kummassakin asiakirjassa mainitaan pellolta pöytään -strategia.

Komissio esittää tiedonannossaan kunnianhimoisen ja kauaskantoisen suunnitelman, jonka tarkoituksena on tehdä Euroopan maatalous- ja elintarvikejärjestelmästä kestävän kehityksen maailmanlaajuinen standardi. Tämä suunnitelma kattaa parhaillaan tarkistettavana olevat maataloutta ja maaseutualueita koskevat politiikat, kuten yhteisen maatalouspolitiikan (YMP), metsästrategian, vuoteen 2030 ulottuvan biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian, kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian ja toimenpiteet, joilla puututaan biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen tärkeimpiin syihin.

Parlamentti antaa tälle suunnitelmalle täyden tukensa ja korostaa, että EU:n nykyinen lainsäädäntö- ja toimintakehys, joka koskee Euroopan maatalous- ja elintarvikejärjestelmää aina tuotannosta, jalostuksesta ja markkinoinnista kulutukseen saakka, tarjoaa korkealaatuisia tuotteita ja palveluja ja takaa samalla ihmisten, eläinten ja luonnon turvallisuuden korkean tason. Sen on jatkossakin taattava viljelijöille ja työntekijöille kohtuulliset tulot elinvoimaisissa maaseutuyhteisöissä ja samalla edistettävä laajemman biotalouden kannalta keskeisten, maataloustuotannon ja metsänhoidon kestävyyttä.

Miten komissio aikoo varmistaa, että nämä tavoitteet saavutetaan siten, että samalla kun otetaan huomioon tulevat haasteet kunnioitetaan täysimääräisesti EU:n maatalous- ja elintarvikejärjestelmien monimuotoisuutta ja säilytetään sen keskiössä maaseudulla asuvat ja työskentelevät ihmiset sekä viljelijät ja heidän tuotteidensa jalostamiseen ja kaupan pitämiseen osallistuvat ihmiset?

Miten komissio aikoo varmistaa EU:n tuottajien kilpailukyvyn EU:ssa ja kansainvälisillä markkinoilla sekä oikeudenmukaiset tulot viljelijöille uusien ja tarkistettujen politiikkojen mukaisten lisävaatimusten yhteydessä, kun otetaan huomioon, että taloudellinen ja ekologinen kestävyys liittyvät kiinteästi toisiinsa ja että ala tarvitsee lisävaroja voidakseen täyttää uudet vaatimukset?

Miten komissio aikoo varmistaa, että uusia ja tarkistettuja politiikkoja sovelletaan yhdenmukaisella ja johdonmukaisella tavalla ja viipymättä, ja turvata menneisyyden saavutukset ja edistää samalla kestävyyden lisäämistä erityisesti YMP:n osalta?

Miten komissio aikoo varmistaa, että kaikki elintarvikeketjun toimijat tuottajasta/viljelijästä kuluttajaan/kansalaiseen ovat tietoisia roolistaan kestävyyden edistämisessä ja että heillä olisi mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia päätöksiä valitsemiensa valintojen mukaisesti ilman, että heitä johdetaan harhaan?

Jätetty: 03/02/2020

Määräaika: 04/05/2020

Päivitetty viimeksi: 10. marraskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö