Parlamento klausimas - O-000013/2020Parlamento klausimas
O-000013/2020

Strategija „Nuo lauko iki stalo“ – esminis ūkininkų ir kaimo vietovių vaidmuo

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu  O-000013/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Norbert Lins
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu

Procedūra : 2020/2542(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000013/2020
Pateikti tekstai :
O-000013/2020 (B9-0009/2020)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2019 m. gruodžio 12 d. Komisija paskelbė komunikatą „Europos žaliasis kursas“ (COM(2019)0640), prie kurio buvo pridėtas veiksmų planas; abiejuose dokumentuose minima strategija „Nuo lauko iki stalo“.

Komunikate Komisija pateikia plataus užmojo ir didelio masto planą, kuriuo siekiama, kad Europos žemės ūkio ir maisto sistema taptų visuotiniu tvarumo standartu. Šis planas apima su žemės ūkiu ir kaimo vietovėmis susijusią politiką, kuri šiuo metu peržiūrima, įskaitant bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), miškininkystės strategiją, ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030 m., žiedinės ekonomikos veiksmų planą, cheminių medžiagų tvarumo strategiją ir priemones, skirtas pagrindiniams biologinės įvairovės nykimo veiksniams šalinti.

Parlamentas visiškai pritaria šiam planui ir pabrėžia, kad pagal dabartinę ES teisės aktų ir politikos sistemą, kuria reglamentuojama Europos žemės ūkio ir maisto sistema nuo gamybos, perdirbimo ir prekybos iki vartojimo, užtikrinami aukštos kokybės produktai ir paslaugos, kartu garantuojant aukštą žmonių, gyvūnų ir gamtos saugos lygį. Ji turi ir toliau užtikrinti teisingas pajamas ūkininkams ir darbuotojams gyvybingose kaimo bendruomenėse, kartu skatinant žemės ūkio gamybos ir miškotvarkos – labai svarbių veiksnių platesnės bioekonomikos požiūriu – tvarumą.

Kaip Komisija užtikrins, kad šių tikslų būtų pasiekta visapusiškai atsižvelgiant į ES žemės ūkio ir maisto sistemų įvairovę, pagrindinį dėmesį skiriant kaimo vietovėse gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms, įskaitant ūkininkus ir žmones, kurie užsiima savo produkcijos perdirbimu ir prekyba, kartu atsižvelgiant į būsimus iššūkius?

Kaip Komisija užtikrins ES gamintojų konkurencingumą ES ir tarptautinėje rinkoje ir deramas pajamas ūkininkams, pagal naują ir peržiūrėtą politiką nustačius papildomų reikalavimų, atsižvelgiant į tai, kad ekonominis ir aplinkos tvarumas yra neatsiejamas ir kad šiam sektoriui reikės papildomų finansinių išteklių, kad jis galėtų atitikti naujus reikalavimus?

Kaip Komisija užtikrins, kad nauja ir peržiūrėta politika būtų pradėta vykdyti nedelsiant ir kad ji būtų taikoma nuosekliai bei darniai, ir kaip ji užtikrins, kad būtų išsaugoti praeities laimėjimai, kartu skatindama didesnį tvarumą, visų pirma susijusį su BŽŪP?

Kaip Komisija užtikrins, kad visi maisto tiekimo grandinės dalyviai, pradedant gamintoju / ūkininku ir baigiant vartotoju /piliečiu, žinotų apie savo vaidmenį skatinant didesnį tvarumą, ir kaip ji įgalins juos priimti informacija pagrįstus sprendimus, kurie atitiktų jų pageidavimus, kartu užtikrindama, kad jie nebūtų suklaidinti?

Pateikta: 03/02/2020

Atsakyti iki: 04/05/2020

Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 10 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika