Parlamenta jautājums - O-000013/2020Parlamenta jautājums
O-000013/2020

Stratēģija “No lauka līdz galdam” — lauksaimnieku un lauku apvidu nozīmīgā loma

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000013/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Norbert Lins
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā

Procedūra : 2020/2542(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000013/2020
Iesniegtie teksti :
O-000013/2020 (B9-0009/2020)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Komisija 2019. gada 12. decembrī publicēja paziņojumu par Eiropas zaļo kursu (COM(2019)0640), un 2020. gada pavasarī tā nāks klajā ar ceļvedi, tostarp priekšlikumu stratēģijai “No lauka līdz galdam”.

Komisijas paziņojumā ir izklāstīts vērienīgs un tālejošs plāns, kā padarīt Eiropas lauksaimniecības un pārtikas sistēmu par globālu ilgtspējas standartu. Minētajā plānā aplūkoti ar lauksaimniecību un lauku apvidiem saistīti politikas virzieni, kuri pašlaik tiek pārskatīti, tostarp kopējā lauksaimniecības politika (KLP), mežsaimniecības stratēģija, ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam, rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku, ilgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām un pasākumi bioloģiskās daudzveidības zuduma galveno virzītājfaktoru novēršanai.

Parlaments pilnībā atbalsta šo plānu un uzsver, ka pašreizējais ES tiesiskais regulējums un politikas satvars, kas regulē Eiropas lauksaimniecības un pārtikas sistēmu, sākot ar ražošanu, pārstrādi un tirgvedību un beidzot ar patēriņu, nodrošina augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus, vienlaikus gādājot par augstu drošības līmeni cilvēkiem, dzīvniekiem un dabai. Minētajam regulējumam un politikas satvaram arī turpmāk jānodrošina taisnīgi ienākumi lauksaimniekiem un strādniekiem dinamiskās lauku kopienās un vienlaikus jāveicina ilgtspēja lauksaimnieciskajā ražošanā un mežu apsaimniekošanā, jo šīm abām nozarēm ir centrāla nozīme bioekonomikā, lūkojoties uz to plašākā mērogā.

Kā Komisija nodrošinās, ka šie mērķi tiek sasniegti, vienlaikus pilnībā respektējot ES lauksaimniecības un pārtikas sistēmu daudzveidību un paturot uzmanības centrā cilvēkus, kas dzīvo un strādā lauku apvidos, tostarp lauksaimniekus un viņu ražojumu pārstrādē un tirdzniecībā iesaistītos cilvēkus, turklāt ņemot vērā arī problemātiku, kas būs jārisina nākotnē? .

Kā Komisija nodrošinās ES ražotāju konkurētspēju ES un starptautiskajā tirgū un taisnīgu peļņu lauksaimniekiem, raugoties uz jaunajās un pārskatītajās politikas nostādnēs ieviestajām papildu prasībām un paturot prātā, ka ekonomiskā ilgtspēja ir cieši saistīta ar vides ilgtspēju un ka lauksaimniekiem būs vajadzīgi papildu finanšu resursi, lai varētu izpildīt jaunās prasības?

Kā Komisija nodrošinās, lai jaunā un pārskatītā politika tiktu piemērota konsekventi, saskaņoti un nekavējoties un lai tiktu saglabāts pagātnē sasniegtais un vienlaikus veicināta lielāka ilgtspēja, jo īpaši raugoties uz KLP? .

Kā Komisija nodrošinās, lai visi pārtikas piegādes ķēdes dalībnieki, sākot ar ražotājiem/lauksaimniekiem un beidzot ar patērētājiem/iedzīvotājiem, apzinātos savu lomu lielākas ilgtspējas veicināšanā, un kā Komisija nodrošinās visiem dalībniekiem iespēju pieņemt apzinātus, vēlamajiem parametriem atbilstošus lēmumus, nekrītot par upuri maldināšanai?

Iesniegšanas datums: 03/02/2020

Termiņš: 04/05/2020

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 10. novembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika