Parlementaire vraag - O-000013/2020Parlementaire vraag
O-000013/2020

De strategie “van boer tot bord” – de centrale rol van landbouwers en plattelandsgebieden

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000013/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Norbert Lins
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Procedure : 2020/2542(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000013/2020
Ingediende teksten :
O-000013/2020 (B9-0009/2020)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Op 12 december 2019 heeft de Commissie haar mededeling over de Europese Green Deal (COM(2019)0640) en een routekaart gepubliceerd. In beide documenten wordt melding gemaakt van de strategie “van boer tot bord”.

In haar mededeling zet de Commissie een ambitieus en verstrekkend plan uiteen om van het Europese landbouw- en voedselsysteem de mondiale norm voor duurzaamheid te maken. Dit plan omvat beleidsmaatregelen in verband met landbouw en plattelandsgebieden die momenteel worden herzien, waaronder het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), de bosstrategie, de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, het actieplan voor een circulaire economie, de strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen en maatregelen om de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit aan te pakken.

Het Parlement staat volledig achter dit plan en wijst er nadrukkelijk op dat het huidige EU-wetgevings- en beleidskader ter regulering van het Europese landbouw- en voedselsysteem – van productie, verwerking en afzet tot consumptie – hoogwaardige producten en diensten levert en tegelijkertijd een hoog veiligheidsniveau waarborgt voor mens, dier en natuur. Dit kader moet blijven zorgen voor een redelijk inkomen voor landbouwers en werknemers in levendige plattelandsgemeenschappen, en moet tevens duurzaamheid bevorderen in de landbouwproductie en het bosbeheer – beide centrale aspecten van de bredere bio-economie.

Hoe gaat de Commissie waarborgen dat deze doelstellingen worden bereikt met volledige inachtneming van de diversiteit van het landbouw- en voedselsysteem in de EU, en dat daarbij de mensen die leven en werken in plattelandsgebieden voor ogen worden gehouden, waaronder landbouwers en personen die betrokken zijn bij de verwerking en de afzet van hun producten, en ook rekening wordt gehouden met de toekomstige uitdagingen?

Hoe gaat de Commissie het concurrentievermogen van EU-producenten zowel binnen de EU als op de internationale markt waarborgen en zorgen voor een redelijk inkomen voor landbouwers in de context van de bijkomende vereisten die voortvloeien uit de nieuwe en herziene beleidsmaatregelen, terwijl economische en ecologische duurzaamheid hand in hand gaan en de sector extra financiële middelen nodig zal hebben om aan de nieuwe vereisten te voldoen?

Hoe gaat de Commissie waarborgen dat de nieuwe en herziene beleidsmaatregelen onmiddellijk en op consistente en samenhangende wijze worden toegepast en hoe gaat zij de verwezenlijkingen uit het verleden in stand houden en grotere duurzaamheid bevorderen, met name wat het GLB betreft?

Hoe gaat de Commissie waarborgen dat alle actoren in de voedselvoorzieningsketen, van de producent/landbouwer tot de consument/burger, zich bewust zijn van hun rol bij de bevordering van grotere duurzaamheid, en ervoor zorgen dat zij in staat zijn in overeenstemming met hun voorkeuren weloverwogen beslissingen te nemen zonder te worden misleid?

Ingediend: 03/02/2020

Vervalt: 04/05/2020

Laatst bijgewerkt op: 10 november 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid