Pytanie poselskie - O-000013/2020Pytanie poselskie
O-000013/2020

Strategia „Od pola do stołu” – kluczowa rola rolników i obszarów wiejskich

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000013/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Norbert Lins
w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Procedura : 2020/2542(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000013/2020
Teksty złożone :
O-000013/2020 (B9-0009/2020)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W dniu 12 grudnia 2019 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (COM(2019)0640), w tym plan działania, i w obu tych dokumentach wymieniono strategię „Od pola do stołu”.

We wspomnianym komunikacie Komisja informuje o ambitnym i dalekosiężnym planie doprowadzenia do tego, aby europejskie rolnictwo i europejski system żywnościowy postrzegano jako globalny standard w dziedzinie zrównoważenia. Plan ten obejmuje strategie polityczne istotne dla rolnictwa i obszarów wiejskich, które są obecnie poddawane przeglądowi, w tym wspólną politykę rolną (WPR), strategię leśną, unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2030 r., plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, strategię w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz środki mające na celu wyeliminowanie głównych przyczyn utraty różnorodności biologicznej.

Parlament w pełni popiera ten plan i podkreśla, że obecne ramy legislacyjne i polityczne UE regulujące europejski system rolnictwa i system żywnościowy – od produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu po konsumpcję – umożliwiają udostępnianie wysokiej jakości produktów i usług, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i przyrody. Ramy te w dalszym ciągu muszą zapewniać sprawiedliwe dochody rolnikom i pracownikom w dynamicznych społecznościach wiejskich, a jednocześnie wspierać zrównoważony rozwój produkcji rolnej i gospodarki leśnej, które mają kluczowe znaczenie dla szeroko rozumianej biogospodarki.

W jaki sposób Komisja zadba o to, by cele te zostały osiągnięte, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu różnorodności rolnictwa i systemów żywnościowych w UE i zagwarantowaniu, że ludzie mieszkający i pracujący na obszarach wiejskich, w tym rolnicy i podmioty zaangażowane w przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, pozostaną najważniejsi, a przyszłe wyzwania będą uwzględniane?

W jaki sposób Komisja zapewni konkurencyjność producentów unijnych w UE i na rynku międzynarodowym oraz jak zagwarantuje godziwy dochód dla rolników w kontekście dodatkowych wymogów w ramach nowych i zmienionych strategii politycznych, jeśli wziąć pod uwagę, że zrównoważony rozwój gospodarczy i środowiskowy idą ze sobą w parze oraz że sektor ten będzie wymagał dodatkowych środków finansowych, aby sprostać nowym wymogom?

W jaki sposób Komisja zadba o to, by nowe i zmienione strategie polityczne były stosowane w sposób spójny i jednolity oraz bez opóźnień, a także by zabezpieczały osiągnięcia z przeszłości przy jednoczesnym korzystnym oddziaływaniu na zrównoważony charakter rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do WPR?

W jaki sposób Komisja zadba o to, by wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw żywności, od producenta i rolnika po konsumenta i obywatela, byli świadomi swojej roli we wspieraniu zrównoważonego rozwoju oraz jak umożliwi im podejmowanie świadomych decyzji zgodnie z preferowanymi przez nich wyborami bez ryzyka, że zostaną wprowadzeni w błąd?

Przedłożone: 03/02/2020

Termin ważności: 04/05/2020

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności