Parlamentná otázka - O-000013/2020Parlamentná otázka
O-000013/2020

Stratégia Z farmy na stôl – kľúčová úloha poľnohospodárov a vidieckych oblastí

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000013/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Norbert Lins
v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Postup : 2020/2542(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000013/2020
Predkladané texty :
O-000013/2020 (B9-0009/2020)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Komisia zverejnila 12. decembra 2019 oznámenie s názvom Európsky ekologický dohovor (COM(2019)0640), ktorého súčasťou je aj plán realizácie, pričom v oboch sa spomína stratégia Z farmy na stôl.

Komisia v oznámení stanovuje ambiciózny a ďalekosiahly plán na to, aby sa európsky poľnohospodársky a potravinový systém stal globálnym štandardom v oblasti udržateľnosti. Tento plán zahŕňa politiky týkajúce sa poľnohospodárstva a vidieka, ktoré sa v súčasnosti revidujú, vrátane spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), stratégie lesného hospodárstva, stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, akčného plánu pre obehové hospodárstvo, stratégie pre udržateľnosť v oblasti chemických látok a opatrení na riešenie hlavných faktorov straty biodiverzity.

Parlament tento plán plne podporuje a zdôrazňuje skutočnosť, že súčasný legislatívny a politický rámec EÚ, ktorým sa riadi európske poľnohospodárstvo a potravinový systém od výroby, spracovania a uvádzania na trh až po spotrebu, poskytuje kvalitné výrobky a služby a zároveň zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti pre ľudí, zvieratá a prírodu. Tento rámec musí naďalej zabezpečovať spravodlivý príjem pre poľnohospodárov a pracovníkov v pulzujúcich vidieckych komunitách a zároveň podporovať udržateľnosť poľnohospodárskej výroby a obhospodarovania lesov, ktoré sú ústrednými prvkami širšieho biohospodárstva.

Ako Komisia zabezpečí, aby sa tieto ciele dosiahli pri plnom rešpektovaní rozmanitosti poľnohospodárskych a potravinových systémov v EÚ, pričom v centre záujmu zostanú osoby, ktoré žijú a pracujú vo vidieckych oblastiach, vrátane poľnohospodárov a osôb zapojených do spracovania a uvádzania ich produkcie na trh, a zároveň sa zohľadnia aj budúce výzvy?

Ako Komisia zabezpečí konkurencieschopnosť výrobcov z EÚ na trhu EÚ a medzinárodnom trhu a spravodlivý zisk poľnohospodárov v súvislosti s dodatočnými požiadavkami v rámci nových a revidovaných politík vzhľadom na to, že hospodárska a environmentálna udržateľnosť idú ruka v ruke a že toto odvetvie bude potrebovať ďalšie finančné zdroje, aby mohlo splniť nové požiadavky?

Ako Komisia zabezpečí, aby sa nové a revidované politiky uplatňovali konzistentným a súdržným spôsobom a bez omeškania a aby sa ochránili úspechy dosiahnuté v minulosti a zároveň sa presadzovala väčšia udržateľnosť, najmä pokiaľ ide o SPP?

Ako Komisia zabezpečí, aby si všetci aktéri v potravinovom dodávateľskom reťazci od výrobcu/poľnohospodára až po spotrebiteľa/občana boli vedomí svojej úlohy pri presadzovaní väčšej udržateľnosti, a ako im umožní prijímať informované rozhodnutia v súlade s ich uprednostňovanými voľbami bez toho, aby boli zavádzaní?

Predložené: 03/02/2020

Termín na zodpovedanie: 04/05/2020

Posledná úprava: 10. novembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia