Парламентарни въпроси
PDF 55kWORD 11k
10 февруари 2020 г.
O-000016/2020/rev.4
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux
 Относно: Хуманното отношение към животните и новият Зелен пакт

Съществуващото законодателство в областта на хуманното отношение към животните е остаряло и не отразява най-новите научни достижения. В него липсва ефикасност и яснота, което води до различия в прилагането му и създава неблагоприятно конкурентно положение за производителите в някои държави членки. Освен това повечето животни не са обхванати от специфично за отделните видове законодателство. Парламентът многократно е изисквал законодателни промени. Неотдавна той призова за преразглеждане на Регламента относно транспортирането на животни и на Директивата за бройлерите. Проучванията на Евробарометър, консултацията на Комисията относно бъдещето на Европа и успешната европейска гражданска инициатива, озаглавена „Край на ерата на клетките“ показаха, че гражданите искат предприемането на повече действия в областта на хуманното отношение към животните. Освен това хуманното отношение към животните е тясно свързано с развитието на устойчива и кръгова продоволствена система, тъй като промишленото земеделие допринася за значителни емисии на парникови газове, замърсяването на почвите и водите, влошаването на състоянието на екосистемите и нарастващата заплаха от антимикробна резистентност. През последния законодателен мандат обаче не беше представено нито едно законодателно предложение относно хуманното отношение към животните.

Бихме се радвали Комисията да отговори на следните въпроси:

1. Предвид ангажимента на председателя Фон дер Лайен да откликне на призивите на Парламента за законодателство чрез представяне на проектопредложения, възнамерява ли Комисията да представи законодателни предложения относно хуманното отношение към животните през настоящия мандат?

2. Ще бъде ли хуманното отношение към животните изцяло интегрирано в новия Зелен пакт, в стратегията „От фермата до трапезата“ и в стратегията за биологичното разнообразие?

3. Ще увеличи ли Комисията финансовите и човешките ресурси за хуманно отношение към животните?

Внесен: 10/02/2020

Краен срок: 11/05/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 6 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност