Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 55kWORD 11k
10 Φεβρουαρίου 2020
O-000016/2020/rev.4
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux
 Θέμα: Η καλή μεταχείριση των ζώων και η νέα Πράσινη Συμφωνία

Η τρέχουσα νομοθεσία περί καλής μεταχείρισης των ζώων είναι ξεπερασμένη και δεν απηχεί τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Δεν διαθέτει αποτελεσματικότητα και ευκρίνεια, κάτι που οδηγεί σε διαφορές στην εφαρμογή της και δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους παραγωγούς σε ορισμένα κράτη μέλη. Επί πλέον, η πλειονότητα των ζώων δεν καλύπτεται από χωριστή ανά είδος νομοθεσία. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα νομοθετικές αλλαγές. Πρόσφατα ζήτησε την αναθεώρηση του κανονισμού περί μεταφορών ζώων και της οδηγίας για τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής. Οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, η διαβούλευση της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης και η επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Τέλος στα Κλουβιά» έδειξαν ότι οι πολίτες θέλουν να αναληφθούν περισσότερες δράσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων. Επί πλέον, η καλή μεταχείριση των ζώων συνδέεται στενά με την ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κυκλικού επισιτιστικού συστήματος, δεδομένου ότι η βιομηχανική γεωργία συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στη ρύπανση εδάφους και υδάτων, στην υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, και στην αυξανόμενη απειλή της μικροβιακής αντοχής. Ωστόσο, κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο δεν υποβλήθηκε καμία νομοθετική πρόταση για την καλή μεταχείριση των ζώων.

Θα ήταν ευπρόσδεκτες οι απαντήσεις της Επιτροπής στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Με δεδομένη την δέσμευση της Προέδρου von der Leyen να απαντά με σχέδια προτάσεων στα αιτήματα του Κοινοβουλίου για νομοθέτηση, προτίθεται η Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο;

2. Θα ενσωματωθεί η καλή μεταχείριση των ζώων πλήρως στην νέα Πράσινη Συμφωνία, στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα;

3. Θα αυξήσει η Επιτροπή τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που προορίζονται για την καλή μεταχείριση των ζώων;

Κατάθεση: 10/02/2020

Λήξη προθεσμίας: 11/05/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου