Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 47kWORD 10k
10. helmikuuta 2020
O-000016/2020/rev.4
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux
 Aihe: Eläinten hyvinvointi ja uusi vihreän kehityksen ohjelma

Nykyinen eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö on jäänyt ajastaan jälkeen eikä se vastaa uusinta tieteellistä kehitystä. Se ei ole tehokasta eikä selkeää, mikä johtaa sen epäyhtenäiseen soveltamiseen ja aiheuttaa kilpailuhaittaa tuottajille tietyissä jäsenvaltioissa. Lisäksi useimmilla eläimillä ei ole omaa lajikohtaista lainsäädäntöä. Parlamentti on toistuvasti vaatinut lainsäädännön muuttamista. Se on äskettäin pyytänyt tarkistamaan sekä eläinten suojelua kuljetusten aikana koskevaa asetusta että broileridirektiiviä. Eurobarometri-tutkimukset, komission järjestämä kuuleminen Euroopan tulevaisuudesta sekä menestyksekäs eurooppalainen kansalaisaloite ”End the Cage Age” osoittivat kansalaisten haluavan entistä enemmän eläinten hyvinvointiin liittyviä toimia. Eläinten hyvinvointi liittyy myös läheisesti kestävän ja kiertoon perustuvan elintarvikejärjestelmän luomiseen, koska teollinen maatalous aiheuttaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä, maaperän ja veden pilaantumista ja ekosysteemien tilan huononemista ja siihen liittyy yhä suurempi mikrobilääkeresistenssin uhka. Edellisen vaalikauden aikana ei kuitenkaan esitetty yhtään eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöaloitetta.

Voiko komissio vastata seuraaviin kysymyksiin:

1. Kun otetaan huomioon puheenjohtaja von der Leyenin lupaus vastata lainsäädäntöä koskeviin parlamentin pyyntöihin esittämällä ehdotusluonnoksia, aikooko komissio esittää eläinten hyvinvointia koskevia lainsäädäntöehdotuksia kuluvan vaalikauden aikana?

2. Otetaanko eläinten hyvinvointi täysin huomioon uudessa vihreän kehityksen ohjelmassa, pellolta pöytään -strategiassa sekä biologista monimuotoisuutta koskevassa strategiassa?

3. Aikooko komissio lisätä eläinten hyvinvointiin liittyvää rahoitusta ja henkilöstöä?

Jätetty: 10/02/2020

Määräaika: 11/05/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 4. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö