Parlamentiniai klausimai
PDF 52kWORD 10k
2020 m. vasario 10 d.
O-000016/2020/rev.4
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux
 Tema: Gyvūnų gerovė ir naujasis žaliasis kursas

Dabartiniai gyvūnų gerovės teisės aktai yra pasenę ir neatspindi naujausių mokslo pasiekimų. Jiems trūksta veiksmingumo ir aiškumo, todėl jie taikomi nevienodai, o kai kurių valstybių narių gamintojai dėl to patenka į nepalankią konkurencinę padėtį. Be to, daugumai gyvūnų netaikomi konkrečioms rūšims skirti teisės aktai. Parlamentas ne kartą prašė atlikti teisės aktų pakeitimus. Neseniai jis paprašė persvarstyti Reglamentą dėl gyvūnų vežimo ir Direktyvą dėl broilerių. „Eurobarometro“ apklausos, Komisijos konsultacijos dėl Europos ateities ir sėkminga Europos piliečių iniciatyva pavadinimu „End the Cage Age“ parodė, jog piliečiai pageidauja, kad būtų daugiau nuveikta gyvūnų gerovės srityje. Be to, gyvūnų gerovė yra glaudžiai susijusi su tvarios ir žiedinės maisto sistemos kūrimu, nes pramoniniuose ūkiuose išmetama daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD), teršiamas dirvožemis ir vanduo, tai lemia ekosistemų blogėjimą ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms grėsmės didėjimą. Nepaisant to, per praėjusią Parlamento kadenciją nebuvo pateikta su gyvūnų gerove susijusių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Norėtume gauti Komisijos atsakymus į tokius klausimus:

1. Turėdami omenyje pirmininkės U. von der Leyen įsipareigojimą reaguoti į Parlamento raginimus dėl teisės aktų pateikiant pasiūlymų projektus, ar Komisija ketina per šią kadenciją pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų gyvūnų gerovės srityje?

2. Ar gyvūnų gerovė bus visapusiškai integruota į naująjį žaliąjį kursą, strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės strategiją?

3. Ar Komisija padidins gyvūnų gerovei skiriamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius?

Pateikta: 10/02/2020

Atsakyti iki: 11/05/2020

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2020 m. kovo 4 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika