Deputātu jautājumi
PDF 51kWORD 10k
2020. gada 10. februāris
O-000016/2020
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux
 Temats: Labturība un jaunais zaļais kurss

Spēkā esošie dzīvnieku labturības tiesību akti ir novecojuši un neatspoguļo jaunākos zinātnes sasniegumus. Tie ir neefektīvi un neskaidri, un tas noved pie atšķirībām to piemērošanā un rada neizdevīgus konkurences apstākļus ražotājiem dažās dalībvalstīs. Turklāt uz lielāko daļu dzīvnieku neattiecas tiesību akti, kas skar konkrētas sugas. Parlaments ir vairākkārt aicinājis grozīt tiesību aktus un nesen prasījis pārskatīt Regulu par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā un Broileru direktīvu. Eirobarometra aptaujas, Komisijas apspriešanās par Eiropas nākotni un veiksmīgā Eiropas pilsoņu iniciatīva “Izbeigt sprostu laikmetu” apliecināja, ka iedzīvotāji vēlas vairāk rīcības dzīvnieku labturības jomā. Turklāt dzīvnieku labturība ir cieši saistīta ar ilgtspējīgas un cirkulāras pārtikas sistēmas izveidi, jo rūpnieciskā lauksaimniecība būtiski veicina siltumnīcefekta gāzu emisijas, augsnes un ūdens piesārņojumu, ekosistēmu degradāciju un pieaugošu mikrobu rezistences apdraudējumu. Tomēr iepriekšējā sasaukuma laikā netika iesniegts neviens tiesību akta priekšlikums par dzīvnieku labturību.

Mēs vēlētos saņemt Komisijas atbildes uz šādiem jautājumiem:

Vai, ņemot vērā priekšsēdētājas U. von der Leyen solījumu atbildēt uz Parlamenta prasībām attiecībā uz tiesību aktiem, iesniedzot priekšlikumu projektus, Komisija pašreizējā sasaukuma laikā plāno iesniegt tiesību aktu priekšlikumus par dzīvnieku labturību?

Vai dzīvnieku labturība tiks pilnībā integrēta jaunajā zaļajā kursā, stratēģijā “no lauka līdz galdam” un bioloģiskās daudzveidības stratēģijā?

Vai Komisija piešķirs dzīvnieku labturībai vairāk finanšu resursu un cilvēkresursu?

Iesniegšanas datums: 10/02/2020

Termiņš: 11/05/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 18. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika