Parlementaire vragen
PDF 50kWORD 10k
10 februari 2020
O-000016/2020/rev.4
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux
 Betreft: Dierenwelzijn en de nieuwe Green Deal

De huidige wetgeving inzake dierenwelzijn is achterhaald en weerspiegelt niet de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Als gevolg van het gebrek aan efficiëntie en duidelijkheid van deze wetgeving bestaan er verschillen in de toepassing ervan en ondervinden producenten in bepaalde lidstaten een concurrentienadeel. Bovendien vallen de meeste dieren niet onder soortspecifieke wetgeving. Het Parlement heeft herhaaldelijk aangedrongen op wetgevingswijzigingen en heeft onlangs verzocht om herziening van de verordening inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en van de vleeskuikenrichtlijn. Uit de Eurobarometer-enquêtes, de raadpleging door de Commissie over de toekomst van Europa en het succesvolle Europees burgerinitiatief “Stop de kooien” is gebleken dat de burgers willen dat er krachtiger wordt opgetreden op het gebied van dierenwelzijn. Bovendien is dierenwelzijn nauw verbonden met de ontwikkeling van een duurzaam en circulair voedselsysteem, aangezien de industriële landbouw de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk in de hand werkt, evenals bodem- en waterverontreiniging, de aantasting van ecosystemen en de toenemende bedreiging die uitgaat van antimicrobiële resistentie. Tijdens de vorige zittingsperiode van het Parlement is er evenwel geen wetgevingsvoorstel inzake dierenwelzijn ingediend.

Wij verzoeken de Commissie antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Voorzitter von der Leyen heeft toegezegd om met ontwerpvoorstellen te komen wanneer het Parlement aandringt op wetgeving. Is de Commissie dan ook voornemens tijdens deze zittingsperiode wetgevingsvoorstellen inzake dierenwelzijn in te dienen?

2. Zal dierenwelzijn ten volle worden geïntegreerd in de nieuwe Green Deal, de strategie “van boer tot bord” en de biodiversiteitsstrategie?

3. Zal de Commissie ervoor zorgen dat meer financiële en personele middelen worden toegewezen voor dierenwelzijn?

Ingediend: 10/02/2020

Vervalt: 11/05/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 4 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid