Interpelacje
PDF 54kWORD 10k
10 lutego 2020
O-000016/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000016/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Sirpa Pietikäinen (PPE), Emil Radev (PPE), Petri Sarvamaa (PPE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Manuel Bompard (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (NI), Rosa D'Amato (NI), Ignazio Corrao (NI), Eleonora Evi (NI), Piernicola Pedicini (NI), Frédérique Ries (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Pascal Durand (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Martin Hojsík (Renew), Maria Noichl (S&D), Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Leszek Miller (S&D), Annika Bruna (ID), Virginie Joron (ID), Catherine Griset (ID), Aurelia Beigneux (ID)
 Przedmiot: Dobrostan zwierząt a Nowy Zielony Ład

Obowiązujące przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt są nieaktualne i nie odzwierciedlają wyników najnowszych badań naukowych. Są nieskuteczne i niejasne, co prowadzi do rozbieżności w ich stosowaniu i stwarza niekorzystne warunki konkurencji dla producentów w niektórych państwach członkowskich. Ponadto większość zwierząt nie jest objęta przepisami właściwymi dla gatunków. Parlament wielokrotnie wzywał do zmiany przepisów. Niedawno zaapelował o przegląd rozporządzenia w sprawie transportu zwierząt i dyrektywy w sprawie brojlerów. Z badań Eurobarometru, konsultacji Komisji w sprawie przyszłości Europy oraz udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „End the Cage Age” [Zakończmy hodowlę klatkową] wynika, że obywatele życzą sobie zintensyfikowania działań na rzecz dobrostanu zwierząt. Dobrostan zwierząt jest ponadto ściśle związany z rozwojem zrównoważonego i opartego na obiegu zamkniętym systemu żywnościowego, jako że rolnictwo przemysłowe przyczynia się do emisji znacznej ilości gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia gleby i wody, degradacji ekosystemów oraz rosnącego zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. W trakcie ostatniej kadencji nie zainicjowano jeszcze żadnego wniosku ustawodawczego w sprawie dobrostanu zwierząt.

Prosimy Komisję o odpowiedź na następujące pytania:

1. Zważywszy, że przewodnicząca Ursula von der Leyen zobowiązała się odpowiedzieć na apele Parlamentu o nowe przepisy w drodze projektów wniosków, czy Komisja zamierza przedstawić w obecnej kadencji wnioski ustawodawcze dotyczące dobrostanu zwierząt?

2. Czy dobrostan zwierząt zostanie w pełni włączony do Nowego Zielonego Ładu, strategii „od pola do stołu” oraz strategii ochrony różnorodności biologicznej?

3. Czy Komisja zwiększy środki finansowe i zasoby ludzkie na działania związane z dobrostanem zwierząt?

Przedłożone: 10/02/2020

Termin ważności: 11/05/2020

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności