Parlamentsfrågor
PDF 48kWORD 10k
10 februari 2020
O-000016/2020/rev.4
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux
 Angående: Djurskydd och den nya gröna given

Den befintliga djurskyddslagstiftningen är föråldrad och återspeglar inte den senaste vetenskapliga utvecklingen. Lagstiftningen är inte effektiv och tydlig, vilket leder till skillnader i tillämpningen av den och medför konkurrensnackdelar för producenter i vissa medlemsstater. De flesta djur omfattas inte heller av artspecifik lagstiftning. Parlamentet har upprepade gånger begärt lagändringar. Det efterlyste nyligen en översyn av transportförordningen och direktivet om slaktkycklingar. Eurobarometerundersökningar, kommissionens samråd om Europas framtid och det framgångsrika europeiska medborgarinitiativet ”End the Cage Age” (Sätt stopp för djur i bur) visade att medborgarna efterfrågar ytterligare åtgärder för djurs välbefinnande. Djurskyddet är dessutom nära förknippat med utvecklingen av ett hållbart och cirkulärt livsmedelssystem, eftersom det industriella jordbruket bidrar till omfattande växthusgasutsläpp, mark- och vattenföroreningar, nedbrytning av ekosystem och det växande hotet med antimikrobiell resistens. Inget lagstiftningsförslag om djurskydd lades emellertid fram under den föregående valperioden.

Kan kommissionen besvara följande frågor:

1. Kommissionsordförande von der Leyen har åtagit sig att tillmötesgå parlamentets krav på rättsakter genom utkast till lagstiftningsförslag. Avser kommissionen att lägga fram förslag till rättsakter om djurs välbefinnande under denna valperiod?

2. Kommer djurskyddet att integreras fullt ut i den nya gröna given, strategin ”från jord till bord” och strategin för biologisk mångfald?

3. Kommer kommissionen att utöka de ekonomiska och mänskliga resurser som öronmärks för djurskydd?

Ingiven: 10/02/2020

Sista svarsdag: 11/05/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 4 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy