Parlamendi esitatud küsimused
PDF 47kWORD 10k
1. märts 2020
O-000018/2020
Suuliselt vastatav küsimus O-000018/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Manon Aubry (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Manuel Bompard (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Clara Ponsatí Obiols (NI), Mick Wallace (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), David Cormand (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Alexandra Geese (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Viktor Uspaskich (Renew), Patrick Breyer (Verts/ALE), Rosa D'Amato (NI), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Helmut Scholz (GUE/NGL), Isabella Adinolfi (NI), Marie Toussaint (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Martina Michels (GUE/NGL), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (NI), Hilde Vautmans (Renew), Pierre Larrouturou (S&D), Yannick Jadot (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Paul Tang (S&D), Nora Mebarek (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Petra De Sutter (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Özlem Demirel (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Helmut Geuking (ECR), Benoît Biteau (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE)
 Teema: Näotuvastus ja identifitseerimine avalikes kohtades

1. Kas komisjon on tehisintellekti käsitleva valge raamatu koostamise ja Euroopa digiajastu strateegia väljatöötamise käigus võtnud seisukoha, et näotuvastuse ja/või identifitseerimissüsteemide kasutuselevõtt liikmesriikide avalikus ruumis on vastuolus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõikega 1 ja artikli 9 lõike 2 punktiga g (kuna see ei vasta nõudele „vajalik olulise avaliku huviga seotud põhjustel“) ning õiguskaitsedirektiivi artikli 4 lõikega 1, artikli 8 lõikega 1 ja artikliga 10?

2. Kas komisjon leiab, et näotuvastus- ja identifitseerimissüsteemide kasutuselevõtt liikmesriikide avalikus ruumis võib tekitada põhiõiguste rikkumise ohtu?

3. Kui jah, siis kas komisjon kavatseb aluslepingute täitmise järelevalvajana keelata nende kasutamise ja/või algatada liikmesriikide suhtes rikkumismenetlusi?

Esitatud: 01/03/2020

Tähtaeg: 02/06/2020

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 25. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika