Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 50kWORD 11k
6 Μαρτίου 2020
O-000025/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 Θέμα: Στρατηγική προσέγγιση σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον

Στις 11 Μαρτίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τη στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον (COM(2019)128).

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 8γ της οδηγίας για τις ουσίες προτεραιότητας, θα πρέπει να δοθεί συνέχεια στην εν λόγω στρατηγική προσέγγιση, κατά περίπτωση, με προτάσεις για τη λήψη μέτρων σε επίπεδο Ένωσης και/ή κρατών μελών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φαρμακευτικών ουσιών, με γνώμονα τη μείωση των απορρίψεων, των εκπομπών και των διαρροών τους στο υδάτινο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της δημόσιας υγείας και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων μέτρων. Για λόγους αποτελεσματικότητας και ομοιόμορφης κατανομής των προσπαθειών, τα μέτρα θα πρέπει όχι μόνο να καλύπτουν τους ελέγχους στην έξοδο (π.χ. βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων), αλλά και να αντιμετωπίζουν τις αρχικές πηγές εκπομπών (π.χ. παραγωγή και χρήση), καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τόσο το χερσαίο όσο και το υδάτινο περιβάλλον.

Στην ανακοίνωση παρατίθενται έξι τομείς δράσης και διάφορα ειδικά μέτρα: αύξηση της ευαισθητοποίησης και προώθηση της συνετής χρήσης των φαρμάκων· στήριξη της ανάπτυξης φαρμάκων που είναι εγγενώς λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον και προώθηση πιο οικολογικών μεθόδων παρασκευής· βελτίωση της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου και της επανεξέτασής της· μείωση της σπατάλης και βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων· επέκταση περιβαλλοντικής παρακολούθησης· κάλυψη άλλων κενών γνώσεων.

Στα συμπεράσματα του Ιουνίου του 2019, το Συμβούλιο τόνισε ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή «να αξιολογήσει και να προσδιορίσει τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών μέτρων, για να μετριαστούν οι επιπτώσεις των φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον και να καταπολεμηθεί η ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής καθώς και για να ενισχυθεί η διασύνδεση με τον τομέα της υγείας στο συγκεκριμένο πλαίσιο».

1. Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου όσον αφορά τη στρατηγική προσέγγιση και τις δράσεις που προτείνει η Επιτροπή;

2. Ποια νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα προτίθεται να υποστηρίξει το Συμβούλιο ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος από την παρουσία φαρμάκων στο περιβάλλον;

Κατάθεση: 06/03/2020

Λήξη προθεσμίας: 07/06/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 10 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου