Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 42kWORD 10k
6. maaliskuuta 2020
O-000025/2020
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
 Aihe: Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin

Komissio hyväksyi 11. maaliskuuta 2019 tiedonannon Euroopan unionin strategisesta lähestymistavasta ympäristössä oleviin lääkeaineisiin (COM(2019)0128).

Prioriteettiaineita koskevan direktiivin 8 c artiklan mukaan tämän strategisen lähestymistavan puitteissa olisi tarvittaessa esitettävä ehdotuksia unionin ja/tai jäsenvaltion tasolla toteutettavista toimenpiteistä, joilla käsitellään lääkkeistä mahdollisesti aiheutuvia ympäristövaikutuksia, tällaisista aineista vesiympäristölle aiheutuvien päästöjen ja häviöiden vähentämiseksi, ottaen huomioon kansanterveydelliset tarpeet sekä ehdotettujen toimenpiteiden kustannustehokkuus. Jotta voidaan toimia tehokkaasti ja jakaa toimet tasapuolisesti, ei pitäisi keskittyä vain piipunpääpäästöjen torjuntaan (kuten jäteveden käsittelyn parantamiseen) vaan käsitellä myös päästöjen alkuperäisiä lähteitä (esimerkiksi tuotanto ja käyttö) ja ottaa huomioon sekä maa- että vesiympäristö.

Kyseisessä tiedonannossa määritellään kuusi toiminta-aluetta sekä useita erityistoimia: tiedotetaan enemmän lääkkeiden maltillisesta käytöstä ja edistetään sitä, tuetaan ympäristön kannalta luontaisesti vähemmän haitallisten lääkkeiden kehittämistä ja edistetään ekologisempaa tuotantoa, parannetaan ympäristöriskien arviointia ja uudelleenarviointia, vähennetään hävikkiä ja parannetaan jätehuoltoa, laajennetaan ympäristöseurantaa ja korjataan muita puutteita tietämyksessä.

Neuvosto korosti kesäkuussa 2019 antamissaan päätelmissä, että komission ”on arvioitava ja määriteltävä tehokkaimmat toimenpiteet, myös lainsäädäntötoimenpiteet, lääkeaineiden ympäristövaikutusten hillitsemiseksi ja mikrobilääkeresistenssin kehittymisen torjumiseksi sekä vahvistamaan yhteyttä terveysalaan tässä suhteessa”.

1. Mikä on neuvoston kanta strategiseen lähestymistapaan ja komission ehdottamiin toimiin?

2. Mihin lainsäädäntö- ja muihin kuin lainsäädäntötoimiin neuvosto aikoo ryhtyä ympäristössä oleviin lääkeaineisiin liittyvien riskien vähentämiseksi?

Jätetty: 06/03/2020

Määräaika: 07/06/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 10. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö