Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 43kWORD 10k
6 Márta 2020
O-000025/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gComhairle
Riail 136
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 Ábhar: Cur chuige straitéiseach i leith cógaisíocht sa chomhshaol

Ghlac an Coimisiún Eorpach a theachtaireacht an 11 Márta 2019 maidir le Cur Chuige Straitéiseach an Aontais Eorpaigh i leith Cógaisíocht sa Chomhshaol (COM(2019)128).

Ceanglaítear le hAirteagal 8c den Threoir maidir le Substaintí Tosaíochta, gur cheart obair leantach a dhéanamh ar an gcur chuige straitéiseach sin, i gcás inarb iomchuí, trí thograí le haghaidh bearta a bheadh le déanamh ar leibhéal an Aontais agus/nó ar leibhéal na mBallstát chun aghaidh a thabhairt ar na hiarmhairtí comhshaoil a d’fhéadfadh a bheith ag substaintí cógaisíochta, d’fhonn sceitheadh, astaíochtaí agus caillteanas na substaintí sin chuig an gcomhshaol uisceach a laghdú, agus riachtanais sláinte an phobail agus cost-éifeachtúlacht na mbeart a mholtar á gcur san áireamh ag an am céanna. Chun a bheith éifeachtach agus chun iarrachtaí a leathadh go cothrom, ní hamháin gur cheart rialuithe ceann píopa (e.g. cóireáil fheabhsaithe ar fhuíolluisce) a chur san áireamh, ach ba cheart chomh maith leis sin aghaidh a thabhairt ar bhunfhoinsí na n-astaíochtaí (e.g. táirgeadh agus úsáid), agus ba cheart breithniú a dhéanamh ar an gcomhshaol talún mar aon leis an gcomhshaol uisceach.

Leagtar amach sa Teachtaireacht sin sé réimse a mbeadh gníomhaíocht le déanamh iontu, agus roinnt bearta sonracha, mar seo a leanas: feasacht a mhúscailt agus úsáid stuama na cógaisíochta a chur chun cinn, tacú le forbairt na cógaisíochta a dhéanfadh díobháil níos lú go bunúsach don chomhshaol agus monaraíocht níos glaise a chur chun cinn, feabhas a chur ar mheasúnú rioscaí comhshaoil agus ar a athbhreithniú, ídiú a laghdú agus feabhas a chur ar bhainistiú dramhaíola, faireachán comhshaoil a leathnú agus bearnaí eile eolais a líonadh.

Sna conclúidí uaithi ó mhí an Mheithimh 2019, chuir an Chomhairle i bhfáth gur ghá don Choimisiún ‘na bearta is éifeachtaí, lena n-áirítear bearta reachtacha, a mheas agus a shainiú, chun éifeachtaí na cógaisíochta sa chomhshaol a mhaolú, chun an bhfrithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha a chomhrac agus chun an nasc le hearnáil na sláinte i ndáil leis sin a atreisiú’.

1. Cad é seasamh na Comhairle maidir leis an gcur chuige straitéiseach agus na bearta atá curtha chun cinn ag an gCoimisiún?

2. Cad iad na bearta reachtacha agus neamh-reachtacha a bhfuil beartaithe ag an gComhairle tacú leo chun an riosca ó chógaisíocht sa chomhshaol a laghdú?

Curtha síos: 06/03/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 07/06/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 10 Márta 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais