Parlementaire vragen
PDF 46kWORD 10k
6 maart 2020
O-000025/2020
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 Betreft: Strategische aanpak van geneesmiddelen in het milieu

Op 11 maart 2019 publiceerde de Commissie haar mededeling over een strategische aanpak van de Europese Unie van geneesmiddelen in het milieu (COM(2019)128).

Artikel 8 quater van de richtlijn prioritaire stoffen bepaalt dat deze strategische aanpak, indien passend, moet worden gevolgd door voorstellen voor maatregelen op het niveau van de Unie en/of de lidstaten met betrekking tot de mogelijke milieueffecten van farmaceutische stoffen, met het doel de lozingen, emissies of verliezen van dergelijke stoffen in het aquatische milieu te verminderen, daarbij rekening houdend met de behoeften van de volksgezondheid en de kosteneffectiviteit van de voorgestelde maatregelen. Om doeltreffend te zijn en de inspanningen gelijkelijk te spreiden, moeten maatregelen niet alleen “end-of-pipe”-controles omvatten (bv. verbeterde afvalwaterbehandeling) maar ook de oorspronkelijke bronnen van emissies (bv. productie en gebruik) aanpakken, en rekening houden met zowel het terrestrische als het aquatische milieu.

In de mededeling worden zes gebieden voor actie en verscheidene specifieke maatregelen genoemd: het bewustzijn verhogen en een verstandig gebruik van geneesmiddelen bevorderen; de ontwikkeling ondersteunen van geneesmiddelen die intrinsiek minder schadelijk zijn voor het milieu en groenere fabricage bevorderen; de milieurisicobeoordeling en de herziening ervan verbeteren; verspilling verminderen en het afvalbeheer verbeteren; milieucontrole uitbreiden; en andere lacunes in de kennis invullen.

In zijn conclusies van juni 2019 roept de Raad de Commissie er nadrukkelijk toe op “om te beoordelen en te bepalen welke maatregelen, met inbegrip van wetgevingsmaatregelen, het meest doeltreffend zijn om de effecten van farmaceutische stoffen in het milieu in te perken en om de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie te bestrijden, en om op dit gebied de banden met de gezondheidssector te versterken”.

1. Wat is het standpunt van de Raad met betrekking tot de strategische aanpak en de acties die door de Commissie zijn voorgesteld?

2. Welke wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen is de Raad van plan te nemen om de risico’s van geneesmiddelen die in het milieu terechtkomen te beperken?

Ingediend: 06/03/2020

Vervalt: 07/06/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 10 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid