Parlamentsfrågor
PDF 44kWORD 10k
6 mars 2020
O-000025/2020
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 Angående: Strategin om läkemedel i miljön

Den 11 mars 2019 antog kommissionen sitt meddelande om Europeiska unionens strategi om läkemedel i miljön (COM(2019)0128).

I enlighet med artikel 8c i direktivet om prioriterade ämnen ska denna strategi i förekommande fall följas av förslag till åtgärder som ska vidtas på unionsnivå och/eller medlemsstatsnivå, för att hantera den eventuella miljöpåverkan från läkemedel, i syfte att minska utsläpp och spill av sådana ämnen till vattenmiljön, varvid hänsyn ska tas till folkhälsobehov och till de föreslagna åtgärdernas kostnadseffektivitet. För att åtgärderna ska vara ändamålsenliga och för att sprida insatserna jämnt bör åtgärderna inte bara omfatta kontroller vid utsläppsplatsen (t.ex. förbättrad avloppsvattenrening), utan även hantera de ursprungliga utsläppskällorna (t.ex. produktion och användning). Detta gäller både land- och vattenmiljön.

I meddelandet anges sex åtgärdsområden samt flera särskilda åtgärder: öka medvetenheten och främja försiktig användning av läkemedel; stödja utvecklingen av läkemedel som på grund av sina egenskaper är mindre skadliga för miljön samt främja miljövänligare tillverkning; förbättra miljöriskbedömningarna och utvärderingarna av dessa; minska svinnet och förbättra avfallshanteringen; utöka miljöövervakningen; och fylla andra kunskapsluckor.

I sina slutsatser från juni 2019 uppmanade rådet kommissionen att bedöma och fastställa de mest effektiva åtgärderna, inbegripet lagstiftningsåtgärder, för att begränsa effekterna av läkemedel i miljön, motverka utvecklingen av antimikrobiell resistens och stärka kopplingen till hälso- och sjukvårdssektorn i detta avseende.

1. Vad är rådets ståndpunkt när det gäller strategin och de åtgärder som kommissionen lagt fram?

2. Vilka lagstiftningsåtgärder och icke-lagstiftningsåtgärder avser rådet att stödja för att minska risken i samband med läkemedel i miljön?

Ingiven: 06/03/2020

Sista svarsdag: 07/06/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 10 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy