Парламентарни въпроси
PDF 49kWORD 10k
6 март 2020 г.
O-000026/2020
Въпрос с искане за устен отговор  O-000026/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 Относно: Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда

На 11 март 2019 г. Комисията прие своето съобщение за стратегически подход на Европейския съюз към фармацевтичните продукти в околната среда (COM(2019)128).

В съответствие с член 8в от Директивата за приоритетните вещества е необходимо този стратегически подход да бъде последван, когато е целесъобразно, от предложения за мерки, които да бъдат взети на равнището на Съюза и/или на държавите членки, за да се овладее евентуалното въздействие на фармацевтичните вещества върху околната среда, с цел да се намалят изхвърлянето, емисиите и изпускането на тези вещества във водната среда, като се отчитат нуждите, свързани с общественото здраве, и икономическата ефективност на предложените мерки. За да бъдат ефективни и да се разпределят усилията равномерно, мерките следва не само да включват проверки в края на процеса (например подобряване на пречистването на отпадъчните води), но също така и да са насочени към първоначалните източници на емисии (напр. производство и използване), както и да вземат предвид земната и водната среда.

Това съобщение определя шест области на действие и няколко конкретни мерки: повишаване на осведомеността и насърчаване на разумната употреба на фармацевтични продукти, подкрепа за разработването на фармацевтични продукти, които поради естеството си са по-безвредни за околната среда, и насърчаване на екологосъобразното производство, подобряване на оценката на риска за околната среда и нейното преразглеждане, намаляване на разхищенията и подобряване на управлението на отпадъците, разширяване на обхвата на екологичния мониторинг и попълване на други пропуски в познанията.

Тъй като има достатъчно доказателства, че следва да се предприемат бързи действия за намаляване на риска от наличието на фармацевтични продукти в околната среда:

1. Какви законодателни и незаконодателни мерки възнамерява да предприеме Комисията, така че да се намали рискът от наличието на фармацевтични продукти в околната среда?

2. Какъв е графикът за тези мерки?

Внесен: 06/03/2020

Краен срок: 07/06/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 10 ноември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност