Parlamentní otázky
PDF 47kWORD 10k
6. března 2020
O-000026/2020
Otázka k ústnímu zodpovězení
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 Předmět: Strategický přístup k léčivým přípravkům v životním prostředí

Dne 11. března 2019 přijala Evropská komise své sdělení o strategickému přístupu Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí (COM(2019)128).

Na tento strategický přístup by měly podle článku 8c směrnice o prioritních látkách v případě potřeby navazovat návrhy opatření určených k přijetí na úrovni Unie nebo členského státu, která budou řešit možné environmentální dopady léčivých přípravků s cílem omezit vypouštění, emise a úniky těchto látek do vodního prostředí, přičemž zohlední potřeby v oblasti veřejného zdraví a nákladovou efektivitu navrhovaných opatření. Pokud chceme, aby tato opatření byla účinná a aby činnost byla rovnoměrně rozložena, měla by se opatření vztahovat nejen na poslední fázi procesu (např. zlepšené čištění odpadních vod), nýbrž měla by se věnovat také původním zdrojům emisí (např. výroba a užití) a brát v potaz suchozemské i vodní prostředí.

Uvedené sdělení vytyčuje šest oblastí činnosti a několik konkrétních opatření: zvyšovat povědomí o léčivých přípravcích a propagovat jejich obezřetné používání, podporovat vývoj léčivých přípravků, které budou samy o sobě méně škodlivé pro životní prostředí, dále prosazovat ekologičtější výrobu, zvyšovat kvalitu hodnocení rizik pro životní prostředí a jejich přezkumů, omezovat plýtvání a zlepšovat nakládání s odpady, rozšiřovat monitorování životního prostředí a doplňovat další poznatky tam, kde dosud chybí.

Vzhledem k tomu, že existuje dostatek důkazů o tom, že má-li se riziko léčivých přípravků pro životní prostředí snížit, je třeba začít jednat.

1. Jaká legislativní i nelegislativní opatření má Komise v úmyslu přijmout v zájmu snížení rizika léčivých přípravků v životním prostředí?

2. Jaký je harmonogram těchto opatření?

Předložení: 06/03/2020

Platná do: 07/06/2020

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 10. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí